Definicje dotyczące cloud computingu i hostingu


Słowniczek technologii i IT

Teksty dotyczące cloud computingu są pełne technicznego żargonu i zwrotów akurat modnych w branży. Słowniczek OVHcloud ma być przewodnikiem po tej terminologii technicznej, która bywa nieco niejasna. Zawiera terminy i definicje związane z cloud computingiem i OVHcloud. Naszą listę terminów i definicji IT możesz łatwo przeszukiwać, używając poniższych liter

Learn overview hero
A
Anonimowy FTP (Anonymous FTP):

Anonimowy FTP to podkategoria protokołu FTP (File Transfer Protocol), która umożliwia dostęp do danych bez podawania identyfikatora użytkownika lub hasła (dostęp niechroniony). Protokół ten wiąże się z pewnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, a za zapewnienie dostępu wyłącznie do odpowiednich danych odpowiada administrator systemu.

Anty-DDoS:

Anty-DDoS to system ochrony przed atakami DDoS. W OVHcloud system VAC wykrywa i „wchłania" nielegalny ruch, który w przeciwnym razie spowodowałby niedostępność Twoich usług. Ochrona Anty-DDoS jest stosowana domyślnie do wszystkich usług OVHcloud. Zobacz też: Atak DDoS

Aplikacja w chmurze:

Aplikacja w chmurze (cloud app) to aplikacja bazująca na zasobach i usługach cloud computingu. Aplikacje w chmurze nie wymagają stałego połączenia z Internetem, ale w trybie offline nie mogą przesyłać danych do zdalnych składników systemu ani ich stamtąd pobierać.

Architekt chmury:

Architekt chmury to informatyk specjalizujący się w zarządzaniu strategią cloud computingu. Takie osoby projektują infrastrukturę chmurową zgodnie z potrzebami technicznymi danego projektu i szukają rozwiązań, które pozwalają sprostać wyzwaniom biznesowym dotyczącym technologii chmurowej. Czasami biorą również udział w działaniach związanych z prawem, np. w negocjowaniu umów.

Automatyzacja chmury:

Automatyzacja chmury to wykorzystanie technologii automatyzacji do realizacji zadań takich jak dostarczanie zasobów, zarządzanie i tworzenie kopii zapasowych. Ingerencja człowieka jest tu potrzebna w mniejszym stopniu i dzięki temu zespoły IT mogą skupić się na zadaniach o wartości dodanej, a nie na powtarzalnych, czasochłonnych pracach administracyjnych.

Architektura zorientowana na chmurę (Cloud-Oriented Architecture):

Architektura zorientowana na chmurę (COA) to koncepcyjny, abstrakcyjny model chmury, który obejmuje wszystkie jej aspekty, tj. ogólną strukturę systemu informatycznego w chmurze oraz sposoby, w jakie wszystkie podstawowe komponenty są ze sobą połączone.

Atak typu rozproszona odmowa dostępu (Distributed Denial of Service Attack):

Atak rozproszonej odmowy dostępu (atak DDoS) jest rodzajem cyberataku, w którym sprawca zalewa serwer docelowy lub infrastrukturę informatyczną zapytaniami z wielu odległych lokalizacji. W wyniku tego działania usługa staje się niedostępna, gdyż nie ma możliwości odróżnienia zapytań prawidłowych od tych, które zostały wysłane przez podmiot atakujący.

Adres IP:

Adres IP (Internet Protocol address) jest unikalnym ciągiem numerów przypisanym do urządzenia, dzięki czemu jest ono rozpoznawalne w Internecie. Każdy adres składa się z serii 4 cyfr rozdzielonych kropkami. Pierwsze 3 cyfry z serii są określane jako „identyfikator sieci", a ostatni numer to „identyfikator hosta".

B
Bare metal:

Bare metal to technologia, która obejmuje tylko sprzęt i nic poza tym. Serwery typu bare metal nie mają zainstalowanego systemu operacyjnego, warstwy wirtualizacji ani wstępnie zainstalowanych aplikacji. Użytkownicy mają pełny dostęp do zasobów sprzętowych i mogą instalować dowolny system operacyjny i programy.

Big data:

Termin Big Data odnosi się do zbiorów danych, które są zbyt duże, aby można je było przetworzyć na jednej maszynie wysokiej jakości z wysokim poziomem dołączonej pamięci masowej. Do Big Data odnoszą się trzy wielkości oznaczone jako V: volume - objętość (ilość przetwarzanych danych), velocity - prędkość (prędkość, z jaką dane są generowane, odbierane i przetwarzane) oraz variety - różnorodność (rodzaje odbieranych danych).

Bezpieczeństwo w chmurze:

Ogólny termin „bezpieczeństwo w chmurze” odnosi się do zbioru procedur, najlepszych praktyk i technologii wdrożonych w celu ochrony przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami dla infrastruktury chmurowej. Zarówno dostawcy, jak i klienci odpowiedzialni są za zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w chmurze.

C
Cloud:

Chmura oznacza zasoby obliczeniowe dostarczane przez Internet, a nie działające lokalnie na komputerze użytkownika. Zasoby te są sprzedawane w trybie na żądanie przez firmę z branży chmurowej, która zajmuje się utrzymaniem sprzętu, zasilaniem i chłodzeniem. Serwery dedykowane i instancje Public Cloud są przykładami produktów chmurowych.

Cloud bursting:

Cloud bursting to technika wdrożenia w chmurze hybrydowej, która wykorzystuje rozwiązania chmurowe (zazwyczaj zasoby chmury publicznej) do zarządzania nadmiernym ruchem lub wykorzystaniem zasobów, które mogłyby przeciążyć infrastrukturę lokalną. Proces ten można uruchamiać automatycznie lub ręcznie poprzez zdefiniowanie progu pojemności.

Cloud computing:

Cloud computing to świadczenie usług IT za pośrednictwem Internetu w trybie na żądanie. Usługi te są zapewniane i utrzymywane przez dostawcę rozwiązań chmurowych. Alternatywą jest wykorzystanie komputera w lokalnej infrastrukturze, gdzie sprzęt IT jest lokalnie hostowany przez użytkownika. Technologia chmury zapewnia wiele korzyści, takich jak większa elastyczność i kontrola kosztów.

Cloud governance (Ład w chmurze):

Ład w chmurze to zbiór reguł, zasad i praktyk definiujących sposób, w jaki firma zarządza usługami w chmurze. Ramy ładu w chmurze są definiowane i wdrażane w celu zwiększenia bezpieczeństwa IT, zarządzania ryzykiem i unikania typowych pułapek.

Centrum danych:

Centrum danych to budynek (lub przestrzeń wewnątrz budynku), w którym znajdują się wszystkie komponenty niezbędne do działania infrastruktury obliczeniowej. Dotyczy to sprzętu (tj. fizycznych serwerów montowanych przez techników i przechowywanych w szafach), zasilania serwerów oraz połączenia sieciowego.

Chmura hybrydowa:

Chmura hybrydowa to infrastruktura informatyczna, która łączy środowisko lokalne z środowiskiem chmurowym. Chmura hybrydowa może na przykład obejmować lokalny klaster serwerów i grupę instancji Public Cloud. Chmury hybrydowe zapewniają kontrolę kosztów, zwiększoną redundancję i optymalną wydajność.

Chmura prywatna:

Chmura prywatna to usługa informatyczna, w ramach której dostarczane jest oprogramowanie i zasoby sprzętowe dedykowane wyłącznie jednemu klientowi. To odizolowane środowisko z pojedynczym dzierżawcą łączy skalowalność chmury z bezpieczeństwem infrastruktury lokalnej.

Chmura pionowa:

Chmura pionowa to zbiór usług cloud computingu zaprojektowanych dla określonego typu branży lub modelu biznesowego. Wymagania dotyczące infrastruktury IT i bezpieczeństwa bywają bardzo różne w organizacjach służby zdrowia, jednostkach administracji i placówkach edukacyjnych.

D
Dostępność:

„Wskaźnik dostępności" jest pomiarem określającym procent czasu, przez jaki usługa w chmurze jest dostępna. Wzór jest tu następujący: (Czas gwarantowany - czas niedostępności) ÷ Czas gwarantowany. Ta wielkość jest często mierzona w „dziewiątkach”, np. „dwie dziewiątki” = 99,00%, „cztery dziewiątki' = 99,99%. W przypadku usług krytycznych wysoki poziom dostępności ma kluczowe znaczenie.

Dostawca usług chmurowych:

Dostawca usług chmurowych to firma, która dostarcza swoim klientom produkty w chmurze, w modelu płatności za wykorzystane zasoby lub na podstawie abonamentu. Produkty te są określane pojemnymi terminami takimi jak IaaS, PaaS i SaaS. Dostawca usług chmurowych zajmuje się kwestiami sprzętowymi dotyczącymi jego produktów, dzięki czemu klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności.

Dostawca usług w chmurze:

Zobacz: Dostawca usług chmurowych.

Deep learning:

Deep Learning to podkategoria uczenia maszynowego. Zasilane jest przez sieci neuronowe składające się z co najmniej 3 warstw i zaprojektowane tak, aby naśladować wzorce uczenia się ludzkiego mózgu. Algorytm deep learning uczy się korzystając z big data, czyli inaczej niż klasyczny algorytm uczenia maszynowego przetwarza nieustrukturyzowane dane.

DNS:

Domain Name System (DNS) to protokół pozwalający na translację nazw domen (np. ovhcloud.com) na adresy IP (54.39.46.56). Użytkownik szukający strony w Internecie generuje zapytanie. To powoduje rozpoznawanie nazw DNS. Dane lub zasób powiązany z IP są pobierane i ładowane na urządzenie użytkownika sieci Web.

Dziennik (log):

Dziennik to plik generowany przez komputer, zawierający szczegółową listę zdarzeń zachodzących w systemie informatycznym (takich jak procesy, aktywność użytkownika, błędy, nietypowe zachowania) z oznaczeniem czasu. Jest to niezbędne do monitorowania usług internetowych i wykrywania pierwotnych przyczyn problemów lub odbiegających od normy wzorców zdarzeń, które mogą się w nich pojawić.

Dysk twardy NVMe:

Dysk twardy NVMe (Non-Volatile Memory Express) to dowolny dysk półprzewodnikowy (SSD), który używa NVMe jako protokołu dostępu do pamięci masowej i transferu. Sieć NMVe uzyskuje dostęp do pamięci flash za pośrednictwem magistrali PCI Express (PCIe), która może obsłużyć dziesiątki tysięcy kolejek jednocześnie. Dzięki temu dyski NVMe są znacznie szybsze.

E
Ekonomika chmury:

Ekonomika chmury - dziedzina zajmująca się badaniem kosztów, korzyści i zasad związanych z cloud computingiem. Ekonomiści chmury analizują sytuację na rynku, porównują zwrot z inwestycji (ROI) strategii korzystania z chmury z rentownością hostingu lokalnego oraz mierzą całkowity koszt posiadania (TCO) dla technologii chmury.

H
Hakowanie:

Hakowanie (hacking) to termin określający każdą czynność, która zagraża bezpieczeństwu sieci informatycznej lub infrastruktury, np. uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu, nieautoryzowana kontrola nad urządzeniem lub kradzież danych. Duże firmy wykorzystują etyczne hakerskie metody do identyfikacji i zgłaszania podatności systemów informatycznych na ataki.

Host:

Host to dowolne urządzenie (zazwyczaj komputer lub serwer), które jest podłączone do innych urządzeń za pośrednictwem sieci, ma adres IP i może wysyłać, odbierać i przechowywać dane. Nie wszystkie urządzenia sieciowe są hostami. Na przykład urządzenia pośrednie, takie jak routery i przełączniki, są klasyfikowane jako węzły.

Hiperwizor:

Hiperwizor (VMM, Virtual Machine Monitor) to rodzaj oprogramowania lub sprzętu zainstalowanego na fizycznym serwerze. Jego zadaniem jest tworzenie, uruchamianie, monitorowanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami (VM) poprzez przydzielenie części zasobów sprzętowych serwera hosta do każdej maszyny.

I
Interfejs programowania aplikacji (Application Programming Interface):

Interfejs programowania aplikacji (API) to zbiór definicji i protokołów. Łączy dwie lub więcej aplikacji, umożliwiając im „komunikację" między sobą. Aplikacja 1 wysyła żądanie do interfejsu API, API wywołuje serwer dla aplikacji 2, pobiera żądane dane i zwraca je z serwera aplikacji 2 do aplikacji 1x

Infrastruktura pulpitu chmury (Cloud Desktop Infrastructure):

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to rozwiązanie do wirtualizacji, które umożliwia wdrażanie flot wirtualnych pulpitów i zarządzanie nimi. Pulpity te są hostowane przez dostawcę rozwiązań chmurowych, a użytkownicy końcowi mają do nich zdalny dostęp z urządzeń lokalnych.

Inżynier rozwiązań chmurowych:

Termin „inżynier rozwiązań chmurowych” odnosi się do każdego specjalisty IT zajmującego się projektowaniem, utrzymaniem, administracją, planowaniem i wsparciem infrastruktury chmurowej. Konkretna dziedzina, w której się specjalizują inżynierowie rozwiązań chmurowych, jest opisana w nazwie ich stanowisk: na przykład inżynier oprogramowania chmurowego, inżynier bezpieczeństwa chmury lub inżynier sieci chmurowej.

Infrastructure as a Service (IaaS):

Infrastructure as a Service (IaaS) - rodzaj usługi cloud computingu, oferującej wirtualne zasoby (takie jak zasoby obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, moc procesora, zasoby sieciowe) za pośrednictwem Internetu. Opłata jest pobierana z tytułu abonamentu, płatności za wykorzystane zasoby lub na żądanie, więc klienci płacą tylko za rzeczywiście wykorzystane zasoby, kiedy są im potrzebne.

Internet rzeczy:

Internet rzeczy (IoT) to sieć urządzeń, które mogą współdziałać i współdzielić dane w Internecie. Technologia Smart-Home (np. inteligentne systemy ogrzewania z czujnikami, wirtualnymi asystentami i systemami głośników) jest przykładem sieci IoT.

K
Kopie zapasowe w chmurze:

Kopie zapasowe w chmurze to strategia przechowywania kopii danych w drugiej lokalizacji poza główną siedzibą firmy. Zazwyczaj jest to centrum danych zarządzane przez dostawcę usług w chmurze, który wystawia klientowi fakturę za wykorzystaną przestrzeń dyskową. W przypadku awarii serwera głównego, klient może pobrać kopię zapasową bezpiecznie przechowywaną gdzie indziej.

Kontener:

Kontenery to standardowe jednostki oprogramowania zawierające cały kod i zależności wymagane do uruchomienia aplikacji. Oznacza to, że działają bezawaryjnie w każdym środowisku obliczeniowym, a deweloperzy nie muszą zajmować się kwestiami zgodności. Kontenery są uruchamiane przez procesy wykonawcze takie jak Docker w ramach orkiestratora takiego jak Kubernetes.

Kontenery jako usługa:

Kontenery jako usługa (CaaS) - usługa w chmurze, która pozwala programistom i zespołom IT ładować, zarządzać, wdrażać, organizować i skalować kontenery przy użyciu technologii wirtualizacji opartej na kontenerze.

L
Load Balancer:

Load balancing to proces równomiernego rozłożenia ruchu na grupy serwerów. Pozwala on zoptymalizować wydajność serwera i uniknąć przeciążenia go. Gdy użytkownik sieci Web wysyła zapytanie, Load Balancer automatycznie wykrywa, który serwer może obsłużyć ruch wygenerowany przez to działanie.

M
Most w chmurze:

Most w chmurze to urządzenie sprzętowe lub aplikacja, która łączy system lokalny z siecią w chmurze. Pozwala on firmom stosować strategię hybrydową i rozszerzać swoją infrastrukturę na chmurę.

Migracja do chmury:

Migracja do chmury to proces polegający na przeniesieniu części lub całości infrastruktury informatycznej danej organizacji (zasoby cyfrowe, dane, bazy danych, aplikacje, etc.) do chmury. Termin ten jest również używany do opisania procesu przenoszenia infrastruktury informatycznej z jednej chmury do innej.

Machine learning:

Machine Learning to podkategoria sztucznej inteligencji, która polega na trenowaniu maszyny do naśladowania ludzkich zachowań. Maszyna „uczy się" na podstawie dużych ilości istniejących danych, zazwyczaj ustrukturyzowanych, a jej celem końcowym jest dokładne przewidywanie wyników bez wyraźnego zaprogramowania, aby to robić.

Mitygacja:

Mitygacja to proces ograniczania, izolowania i minimalizowania wpływu cyberataku na infrastrukturę informatyczną. Wbudowana ochrona Anty-DDoS firmy OVHcloud jest przykładem technologii filtrowania, która chroni systemy informatyczne przed atakami DDoS.

Maszyna wirtualna:

Maszyna wirtualna (VM) to serwer typu „guest", utworzony na bazie serwera fizycznego (jego hosta). Hiperwizor przydziela część zasobów sprzętowych hosta (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa) do każdej VM, a maszyny VM mogą również działać w różnych systemach operacyjnych.

N
NSX:

NSX to platforma do wirtualizacji sieci i zapewniania bezpieczeństwa wprowadzona przez VMware. Jest ona zasadniczo zaprojektowana specjalnie z myślą o użytkownikach, którzy chcą zarządzać wirtualnymi wdrożeniami sieci, ale daje również dostęp do szerokiej gamy usług zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów (np. rozłożenie obciążenia, rozproszona zapora, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa).

P
Przepustowość:

Szybkość transmisji bitów jest miarą ilości danych (w bitach), które system przesyła między lokalizacjami. Jednostki obejmują Bps (bit/s), Mbps (Mbit/s) i Gbps (Gbit/s) - „bity na sekundę", „megabity na sekundę", „gigabity na sekundę". Przepustowość oznacza maksymalną szybkość transmisji bitów, jaką może zapewnić system.

Platforma zarządzania chmurą (Cloud Management Platform):

Platformy zarządzania chmurą (CMP) to zintegrowane oprogramowanie monitorujące i zarządzające publiczną, prywatną i hybrydową infrastrukturą chmurową. Działają one jak scentralizowana przestrzeń dla administratorów, w ramach której można na przykład sprawdzać ogólne zużycie zasobów, rozliczenia i monitoring. Dane te mogą być następnie wykorzystywane do optymalizacji systemu informatycznego.

Platforma w chmurze:

Platforma w chmurze to środowisko do projektowania, programowania i zarządzania aplikacjami w chmurze. Jest dostarczane w formie usługi, która obejmuje zestaw narzędzi pozwalających użytkownikom na wykonywanie codziennych zadań.

Przenośność chmury (Cloud Portability):

Przenośność chmury umożliwia przeniesienie systemu informacyjnego, aplikacji i danych pomiędzy dostawcami usług w chmurze. Jeżeli cechą systemu jest wysoki poziom przenośności, jego migracja między dostawcami nie stwarza problemów związanych z integracją. Niska przenośność prowadzi do problemów związanych z integracją, niekompatybilnością i przenoszeniem danych.

Piramida usług chmurowych (Cloud Pyramid):

Schemat piramidy struktury usług chmurowych o trzech poziomach. Najniższy poziom to IaaS (podstawowa infrastruktura). Poziom średni to PaaS (gdzie programiści tworzą i uruchamiają swoje aplikacje). Najwyższym poziomem jest SaaS (ostateczny produkt przeznaczony dla użytkowników końcowych).

Przechowywanie w chmurze:

Przechowywanie w chmurze oznacza, że dane są przechowywane zdalnie przez dostawcę hostingu w chmurze. Są one udostępniane użytkownikom przez Internet lub za pośrednictwem sieci prywatnej. Ponieważ zarządzanie sprzętem, bezpieczeństwem, zasilaniem i siecią jest zadaniem dostawcy usług chmurowych, jest to rozwiązanie ekonomiczne i elastyczne.

Plan przywrócenia gotowości do pracy (Disaster Recovery Plan):

Plan przywrócenia gotowości do pracy (DRP) - proces zawczasu opracowany przez firmę w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i działań spowodowanych przez człowieka, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu informatycznego firmy. Jest zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najszybsze przywrócenie działania infrastruktury obliczeniowej, odzyskanie dostępu do krytycznych systemów i uniknięcie utraty danych.

Protokół transferu plików (File Transfer Protocol):

Protokół FTP to standardowy proces przesyłania przez Internet plików między urządzeniami, obecnie popularny sposób przechowywania plików w chmurze. Webmasterzy mogą przenosić pliki między lokalizacjami za pomocą programów klienta FTP, takich jak FileZilla czy Cyberduck.

Platform as a Service (PaaS):

Platform as a Service (PaaS) to model cloud computingu, w którym dostawca zapewnia użytkownikom wszystko, co niezbędne do tworzenia aplikacji. Użytkownicy usług PaaS otrzymują podstawowe zasoby sprzętowe, a ponadto zasadniczo nie muszą zajmować się na przykład systemem operacyjnym czy zarządzaniem oprogramowaniem bazy danych.

Public Cloud:

Chmura publiczna to model informatyczny, w którym zewnętrzny dostawca dostarcza platformę współdzieloną przez wielu użytkowników za pośrednictwem Internetu. Zasoby dostarczane są w modelu płatności za wykorzystane zasoby lub w na mocy planów opartych na zobowiązaniu. Jest to bardzo przydatne w przypadku firm, które muszą się liczyć z krótkoterminowymi, nieprzewidywalnymi wzrostami ruchu.

Przekierowanie:

W informatyce przekierowanie polega na wysyłaniu internautów na stronę WWW inną niż ta, której dotyczyło ich pierwotne zapytanie. Operacja ta jest stosowana w sytuacji, gdy strona internetowa nie jest już dostępna lub gdy marka firmy ulega zmianie, wobec czego zmianie ulega również nazwa domeny.

Przestrzeń dyskowa:

Przestrzeń dyskowa to przestrzeń dostępna na serwerze do przechowywania każdego typu danych. Metody dostępu do przestrzeni dyskowej mogą się różnić w zależności od użytej technologii.

Prywatny serwer wirtualny (VPS):

VPS (Virtual Private Server) to rodzaj platformy hostingowej, która działa w oparciu o technologię wirtualizacji. Użytkownicy korzystają z gwarantowanych zasobów przydzielanych przez fizyczny serwer i są użytkownikami root dla tego serwera. Oferuje on zatem podobny poziom elastyczności i kontroli co serwer dedykowany, ale w niższej cenie.

R
Rodzaje usługi cloud computingu:

Wyróżniamy 3 rodzaje cloud computingu: chmura publiczna (public cloud), chmura prywatna (private cloud), i chmura hybrydowa. Zasoby chmury publicznej są współdzielone przez kilku użytkowników. Zasoby chmury prywatnej są dedykowane jednemu użytkownikowi. Chmury hybrydowe łączą zasoby lokalne z usługami chmurowymi firmy hostingowej.

Rozwiązania Cloud Native:

Cloud native to koncepcja tworzenia aplikacji specjalnie opracowanych do pracy w środowiskach chmurowych. Programy cloud native są zazwyczaj budowane przy użyciu mikrousług - małych, samodzielnych jednostek kodu, których można łatwo używać i skalować, na przykład za pomocą orkiestratorów kontenerów.

S
Sztuczna inteligencja:

Określenie „sztuczna inteligencja” odnosi się do technologii zdolnej do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają zastosowania inteligencji ludzkiej (na przykład podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów). Rzeczywiste zastosowania sztucznej inteligencji obejmują rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie obrazu oraz chatboty obsługi klienta.

Serwer CDN:
System operacyjny chmury:

System operacyjny chmury obejmuje dwa różne systemy operacyjne:
1) system operacyjny po stronie klienta przeznaczony do ładowania wszystkich aplikacji z chmury (Internetu lub sieci lokalnej).
2) system operacyjny po stronie serwera zaprojektowany do zarządzania środowiskami chmurowymi i wykonywania zadań administracyjnych (takich jak wdrażanie maszyn wirtualnych, alokacja zasobów).

Sieć dostarczania zawartości (Content Delivery Network):

Sieć dostarczania zawartości (CDN) to grupa serwerów rozmieszczonych na całym świecie. Przechowuje w pamięci podręcznej zawartość serwera głównego i dostarcza ją możliwie najszybciej użytkownikom Internetu na całym świecie. Jeśli użytkownik w Stanach Zjednoczonych wysyła zapytanie do serwera głównego hostowanego w Szwecji, zapytanie może zostać przekierowane na serwer CDN zlokalizowany w Ameryce Północnej.

Serwer dedykowany:

Serwer dedykowany to fizyczny serwer przypisany do jednego użytkownika. Klient jest odpowiedzialny za administrowanie serwerem i otrzymuje dostęp root do swojej maszyny. Dostawca usług hostingowych interweniuje wyłącznie w celu wykonania konserwacji sprzętu oraz podjęcia działań na prośbę użytkownika o zmianę dotyczącą sprzętu (na przykład w celu dodania zasobów).

Serwer hosta:

Serwer hosta to fizyczny serwer, który przechowuje dane, aplikacje lub maszyny wirtualne i udostępnia te zasoby użytkownikom. W przypadku technologii chmurowych, sprzęt serwera jest zarządzany i utrzymywany przez dostawcę usługi hostingu, a klient jest odpowiedzialny za jego konfigurację.

Sieciowa pamięć masowa (Network Attached Storage):

Sieciowa pamięć masowa (NAS) to urządzenie, które gromadzi dane w centralnej lokalizacji. Ponieważ jest podłączone do sieci, wielu użytkowników i wiele urządzeń może jednocześnie uzyskać dostęp do danych. Urządzenie NAS może zawierać jeden dysk twardy lub cały układ RAID.

Sieciowy system plików:

Sieciowy system plików ( Network File System - NFS) to mechanizm służący do przechowywania i dystrybucji plików oraz katalogów w sieci. Ponieważ jest to system rozproszony, użytkownicy podłączeni do sieci mogą uzyskiwać dostęp do plików i katalogów tak, jakby były one przechowywane lokalnie. Jest to zatem przyjazny dla użytkownika, wydajny kosztowo system przechowywania danych.

System operacyjny:

System operacyjny (OS) to niskopoziomowe oprogramowanie systemowe, umieszczone ponad sprzętem serwera. Zarządza zasobami sprzętowymi oraz aplikacjami, koordynując przydział mocy dla każdego programu i zadania. Najczęściej używane systemy operacyjne to Windows, MacOS i Linux.

Szafa:

W informatyce szafa to rodzaj ramy, która służy do przechowywania fizycznych serwerów w centrach danych i podłączania ich do sieci. OVHcloud oferuje również opcję vRack (wirtualna szafa), która umożliwia tworzenie prywatnych połączeń między serwerami dedykowanymi.

Snapshot:

Snapshot to technika sporządzania kopii zapasowych polegająca na tworzeniu kopii aktualnego stanu systemu informatycznego w określonym momencie. Takie kopie są szczególnie przydatne w przypadku awarii systemu, kiedy trzeba przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Software as a Service (SaaS):

Software as a Service (SaaS) to informatyczny model dostarczania, w którym zewnętrzny dostawca hostuje aplikacje i dostarcza je użytkownikom końcowym na podstawie abonamentu. Rozwiązania SaaS są zazwyczaj dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika końcowego, dzięki czemu użytkownicy nie muszą instalować ani utrzymywać oprogramowania na własnym komputerze.

SSH:

Secure Socket Shell (SSH) to protokół sieciowy szyfrujący dane udostępniane między dwoma komputerami. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania plików i dostępu użytkowników do systemów informatycznych.

T
Testowanie chmury:

Termin „testowanie chmury" odnosi się do szeregu testów przeprowadzanych na produktach opartych na chmurze. Można je testować na przykład pod kątem dostępności (unikanie przerw w działaniu usług), czasu odpowiedzi (czas ładowania na całym świecie), bezpieczeństwa (testy penetracyjne), odtwarzania po awarii (aby uniknąć utraty/zniszczenia danych) oraz kompatybilności z przeglądarkami.

U
umożliwia tworzenie kopii zapasowych:

Kopia zapasowa to proces tworzenia kopii całego systemu IT lub pojedynczych plików. Kopie te są przechowywane oddzielnie, więc można je przywrócić w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału. Dostępne są różne rodzaje metod tworzenia kopii zapasowych (np. kopie przyrostowe, snapshoty), które pozwalają uwzględnić każdy budżet i potrzeby użytkowników.

V
VAC:

W OVHcloud system VAC jest istotnym elementem technologii anty-DDoS, wbudowanej we wszystkie nasze rozwiązania. Komponent VAC, którego nazwa jest skrótem od „vacuum", filtruje nieautoryzowany ruch podczas ataku DDoS, dzięki czemu do serwera użytkownika dociera wyłącznie uprawniony ruch.

vSphere:

vSphere to platforma wirtualizacji firmy VMware, która zawiera pakiet produktów ułatwiających i optymalizujących wdrażanie infrastruktur w chmurze. Oferta OVHcloud obejmuje zarządzaną wersję tej platformy i licencję do wszystkich pakietów Hosted Private Cloud.

W
Wirtualna chmura prywatna:

Wirtualna chmura prywatna (Virtual Private Cloud, VPC) to środowisko chmury prywatnej dostarczone wewnątrz chmury publicznej. W przeciwieństwie do maszyn wirtualnych i VPS, które są ograniczone do pojedynczego hosta (serwera fizycznego), VPC jest wdrażany na wielu serwerach w ramach jednego centrum danych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników o zmieniających się potrzebach.

Wirtualna szafa:

vRack (wirtualna szafa) to prywatne rozwiązanie sieciowe, które za pomocą wirtualnego przełącznika łączy serwery dedykowane danego użytkownika rozproszone po całym świecie. Krótko mówiąc, wirtualna szafa działa jak VLAN. Serwer jest zawarty w ofercie lub dostępny jako opcja, w zależności od wybranego serwera bare metal.

Wirtualizacja:

Wirtualizacja jest rodzajem technologii polegającej na podziale zasobów sprzętowych serwera fizycznego na wiele oddzielnych części. Części te mogą być następnie użyte do różnych celów, na przykład do dostarczenia prywatnych serwerów różnym użytkownikom. Do wirtualizacji zasobów sprzętowych używa się zazwyczaj hiperwizora.

Z
Zintegrowane środowisko programistyczne w chmurze (Cloud IDE):

Zintegrowane środowisko programistyczne w chmurze to internetowe rozwiązanie programistyczne działające na wielu platformach. Ponieważ środowiska IDE są używane przez przeglądarki internetowe, programiści mogą zarządzać kodem z dowolnego miejsca i urządzenia, bez konieczności pobierania i instalacji aplikacji.

Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationships Management):

CRM to ogólny termin określający podejście firmy do zarządzania interakcjami z klientami i optymalizacji ich doświadczeń. Narzędzia CRM to programy wykorzystywane przez firmy.w ramach tej strategii.

Zapora Firewall:

Firewall to urządzenie zabezpieczające sieć, które monitoruje ruch przychodzący i wychodzący oraz blokuje nieautoryzowany ruch na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł bezpieczeństwa. Najbardziej powszechnym typem zapory jest filtrowanie pakietów, czyli sprawdzanie, czy źródłowy i docelowy adres IP pakietów danych są zgodne z regułami.

Zielona chmura:

Zielona chmura oznacza przyjęcie przyjaznego dla środowiska podejścia do rozwoju i eksploatacji usług w chmurze. Dostawca usług chmurowych może przyjąć strategię zielonej chmury, minimalizując zużycie energii, ograniczając emisję dwutlenku węgla i wykorzystując ponownie komponenty sprzętowe, co zmniejsza jego negatywny wpływ na środowisko.

Zastrzyk SQL:

Zastrzyk SQL to rodzaj cyberataku, w którym haker wprowadza swój własny kod do zapytań wysyłanych z aplikacji do bazy danych. Przykładowo, jeśli baza danych przechowuje wrażliwe dane, które wymagają nazwy użytkownika lub hasła, haker zamiast tego wprowadza instrukcję SQL pobierającą wrażliwe dane, które są celem ataku.