Managed Kubernetes Service

Kubernetes managed

Bezpłatny Kubernetes® do orkiestracji Twoich kontenerów

Kubernetes to platforma do orkiestracji kontenerów przeznaczona dla małych, średnich i dużych firm. Ułatwia wdrożenie aplikacji i zapewnia ich dostępność oraz skalowalność, nawet w infrastrukturach hybrydowych lub multicloud.

Zarządzana usługa Kubernetes® bazuje na instancjach Public Cloud od OVHcloud. Dzięki mechanizmowi równoważenia ruchu oraz dodatkowym dyskom możesz hostować wymagające aplikacje i zapewnić ich całkowitą odwracalność na przyszłość.

Wewnętrzne elementy usługi są wdrażane, hostowane, monitorowane, utrzymywane i bezpłatnie aktualizowane przez nasze zespoły. Możesz skoncentrować się na Twojej głównej działalności (kontenery i usługi), korzystając ze standardowych narzędzi ekosystemu Kubernetes®.

W pełni zarządzana przez OVHcloud

OVHcloud rozwija, hostuje i utrzymuje wszystkie komponenty niezbędne do działania systemu Kubernetes, w tym aktualizacje i łatki bezpieczeństwa. Utrzymujemy także komponenty niezbędne dla Twoich węzłów. Po pobraniu pliku kubeconfig możesz korzystać ze wszystkich funkcji certyfikowanej usługi Kubernetes i skupić się wyłącznie na swoim projekcie. Nasz zespół zajmie się elementami oprogramowania i sprzętu, który jest podstawą tej pracy. OVHcloud chroni tę technologię również przed atakami DDoS.

Wydajność i wysoka dostępność

W bardzo prosty sposób, za pomocą kilku wierszy kodu, udostępnisz usługi w kilku węzłach roboczych. Kubernetes uruchamia za Ciebie kontenery i konfiguruje za Ciebie load balancer. Możesz określić parametry zdrowia dla każdej usługi. Kubernetes uruchomi ponownie pody i kontenery, które nie spełniają tych warunków. Twoje węzły będą monitorowane przez OVHcloud, a usługi będą korzystały z wysokiej dostępności naszych rozwiązań Infrastructure as a Service (IaaS). Co więcej, możesz w każdej chwili dodać węzły obliczeniowe.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikowany dostawca usługi Kubernetes

Nasze zespoły Professional Services, certyfikowane przez CNCF (Cloud Native Computing Foundation), wspierają Cię w procesie wdrażania, zapewniania bezpieczeństwa i skalowania skonteneryzowanych obciążeń w Kubernetesie.
Dowiedz się więcej

Usługa zarządzana przez OVH

kb

Odwracalność, multicloud i chmura hybrydowa

Dzięki programowi zgodności CNCF wielu producentów oraz firm z branży chmurowej gwarantuje całkowitą odwracalność danych. Kubernetes® stał się standardem dla projektów multicloud (różni dostawcy chmury lub centra danych) oraz projektów hybrydowych (rozproszonych pomiędzy lokalizacją on-premises i w chmurze). Ta sama konfiguracja może zostać w jednej chwili przeniesiona od jednego dostawcy do innego.

Architecture Kubernetes

Skup się na tworzeniu warstwy oprogramowania w kontenerach

Hostujemy i utrzymujemy komponenty Kubernetesa, a także system operacyjny i wspólne komponenty (docker runtime…) węzłów roboczych.

Wdrożenie

1

Uruchom Twój klaster Kubernetes

2

Dodaj węzły bazujące na instancjach

3

Połącz się z Kubernetesem i rozpocznij wdrażanie kontenerów

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Dowiedz się więcej

Funkcje

Trwałe wolumeny

Możesz dodawać trwałe wolumeny do Twoich węzłów roboczych. Działają one w oparciu o dodatkowe dyski o wybranej przez Ciebie pojemności i typie (standardowy lub wysoka wydajność, z rozliczeniem za gigabajt). Jest to gwarancja trwałości danych Twoich aplikacji stateful.

Load Balancer i automatyczne skalowanie podów

Usługa Kubernetes®, a następnie węzły robocze są dostarczane w ciągu kilku minut. W kolejnym kroku, w ciągu kilku sekund, scheduler udostępnia nowe usługi lub replikuje je na Twoich węzłach. Integracja Load Balancera od OVHcloud zapewni wydajne rozproszenie ruchu na wielu węzłach. Możesz określić limity zasobów CPU/RAM, parametry zdrowia oraz automatycznie skalować pody.

Prosty interfejs

W Panelu klienta możesz konfigurować węzły, dodawać je lub usuwać. Możesz również łatwo zainstalować Kubernetes® Dashboard.

Role Based Access Control

Funkcja kontroli dostępu oparta na rolach umożliwia wdrażanie usług z uwzględnieniem różnych poziomów dostępu.

Różne wersje i aktualizacja

Możesz wybrać jedną z trzech (3) najnowszych wersji usługi Kubernetes® podczas tworzenia klastra. Kolejne wersje będziemy proponować w kolejnym kwartale po ich dacie wydania.

Węzły automatycznego skalowania

Dodawaj dynamicznie zasoby obliczeniowe do Twojego klastra w zależności od potrzeb wszystkich węzłów.

Integracja z vRack

Możesz udostępnić Twój klaster i powiązane z nim usługi w sieci publicznej lub tylko w sieci prywatnej OVH.

Zastosowanie

Architektura mikrousług oraz zadań rozproszonych

Szybkość reakcji i niski narzut Kubernetesa® pozwalają na redukcję infrastruktury bazowej dla mikrousług. Kubernetes®, współpracujący z historycznymi aplikacjami (obsługa obciążeń stateful dzięki trwałym wolumenom), rozdzieli Twoje zadania w inteligentny sposób zgodnie z zaplanowanym użyciem pamięci RAM i CPU. Możesz także ustawić efektywne progi, które spowodują ich usunięcie i uruchomią nowe automatyczne planowanie. Łącz zasoby IaaS w rozliczeniu miesięcznym i godzinowym, aby zoptymalizować koszty.

Aktualizacje wersji realizowane w sposób przejrzysty i pod kontrolą

Dzięki różnym poziomom abstrakcji oferowanym przez Kubernetesa® aktualizacja warstw aplikacyjnych jest uproszczona. Wybierz podejście „rolling upgrade” i przeprowadź przejrzyste aktualizacje wersji dla Twoich użytkowników końcowych. Nasz zespół stosuje to podejście podczas aktualizacji komponentów w klastrach Kubernetes® w przypadku potrzeby poprawy drobnych błędów i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Uproszczone wdrożenie od projektu do produkcji

Większość aplikacji open source oraz aplikacji komercyjnych jest dzisiaj udostępniana w formacie kontenera Docker lub Helm chart. Można je zainstalować jednym wierszem poleceń w Twojej usłudze Kubernetes®. Kubernetes® rozdziela w sposób inteligentny kontenery i usługi na kilka węzłów. Jeśli chcesz oddzielić środowisko deweloperskie, preprodukcję i produkcję, przenieś plik konfiguracyjny z jednego klastra do innego. Dzięki składni deklaratywnej możesz opisać oczekiwany przez Ciebie stan.

Cennik Public Cloud

Płatności za usługę Managed Kubernetes

Zarządzana usługa Kubernetes® jest bezpłatna. Usługa obejmuje wdrożenie, hosting oraz aktualizacje wszystkich głównych komponentów klastra (master nodes), a także utrzymywanie Twoich węzłów (system operacyjny i komponenty Kubernetes węzłów roboczych). Płacisz tylko za zasoby obliczeniowe i przestrzeń dyskową, na której hostowane są Twoje kontenery i ich trwałe dane. Obowiązuje standardowy cennik usług Public Cloud. Transfer zawarty w cenie.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie gwarancje dotyczące zasobów (mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, etc.) oferuje OVHcloud w przypadku rozwiązania Managed Kubernetes Service?

Managed Kubernetes Service wykorzystuje inne zasoby chmurowe (na przykład instancje, Block Storage lub Load Balancer). Korzystasz zatem z gwarancji SLA określonych na stronach dedykowanych każdemu z tych zasobów.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w odniesieniu do APIserver Managed Kubernetes Service?

Miesięczna dostępność APIserver Managed Kubernetes Service wynosi 99,5%. Ponieważ rozwiązanie to jest bezpłatne, podana wartość nie stanowi gwarancji w ścisłym znaczeniu tego słowa. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jaki jest minimalny dopuszczalny rozmiar klastra Managed Kubernetes Service?

Do uruchomienia usługi potrzebny jest co najmniej jeden węzeł obliczeniowy, zalecamy jednak wdrożenie trzech węzłów, aby klaster miał wystarczający poziom odporności. Najmniejsze dostępne modele instancji to D2-4.

Jaki jest maksymalny dopuszczalny rozmiar klastra Managed Kubernetes Service?

Aktualnie górny limit to 100 węzłów obliczeniowych na klaster. Oto lista najbardziej wydajnych modeli instancji kompatybilnych z Managed Kubernetes Service: B2-120, C2-120, R2-240 lub I1-180.

Do jakich zastosowań służy Kubernetes?

Kubernetes to platforma do orkiestracji zasobów. Rozdziela i umieszcza kontenery Docker na dostępnych węzłach klastra, stosując reguły pozycjonowania oraz uwzględniając organizację Twojej aplikacji.

Jakie wersje Kubernetesa dostępne są w ofercie OVHcloud?

Możesz wybrać jedną z trzech najnowszych wersji usługi Kubernetes certyfikowanej przez CNCF. Następnie wybraną wersję możesz automatycznie zmienić na wyższą. Aktualizacje bezpieczeństwa poszczególnych wersji (łatki) są wykonywane zgodnie z wybraną przez Ciebie polityką bezpieczeństwa.

Jak skonfigurować klaster Kubernetes?

Instalacja i konfiguracja oprogramowania Kubernetes są dość skomplikowane. Dlatego oferujemy usługę zapewniającą niemal natychmiastowe wdrożenie.

Co to jest kontener w chmurze?

Kontener jest pakietem zawierającym aplikację oraz wszystkie zależności systemowe niezbędne do jej działania. Po uruchomieniu kontenera aplikacja działa w odizolowanym środowisku. Kontener można łatwo przenosić między platformami - na każdej z nich będzie działał tak samo.

Co to jest Docker?

Docker to najpopularniejsza platforma służąca do konteneryzacji. Działa najczęściej pod Linuksem. Do jej rozwoju przyczynia się bardzo duża społeczność użytkowników.