Co to jest API?


Twoja sieć firmowa i/lub Twoje osobiste urządzenia zawierają różne aplikacje. Większość z nich musi się między sobą komunikować, aby wymieniać dane i poprawnie funkcjonować. Jest to możliwe dzięki API.

what_is_api

Do czego służy API?

Interfejs programowania aplikacji (application programming interface w języku angielskim) lub API pozwala na wymianę danych między kilkoma aplikacjami i usługami.

Dysponuje funkcjami, które, za pomocą odpowiedniego języka programowania, umożliwiają wysyłanie żądań dostępu do usług z jednej aplikacji do drugiej. Technologia ta znacznie ułatwia rozwój Twoich aplikacji, które, dzięki wymianie danych, dysponują sprzętem potrzebnym do prawidłowego ich funkcjonowania. Wykorzystanie API stało się szeroko powszechne w ostatniej dekadzie. Bez nich wiele stron internetowych i aplikacji po prostu by nie istniało.

Dlaczego warto korzystać z API?

Główną zaletą API jest to, że pozwala zaoszczędzić czas. Programista nie musi wiedzieć, w jaki sposób API jest wdrażany lub implementowany: po prostu używa interfejsu jako kanału komunikacji między kilkoma aplikacjami lub oprogramowaniami.

Korzyści płynące z API są następujące:

 • uproszczenie procesów. Masz dostęp do informacji o aplikacjach z poziomu tego samego interfejsu;
 • większa precyzja aplikacji i wyposażenie ich w dodatkowe funkcje. Możesz na przykład podłączyć usługę geolokalizacji do aplikacji wypożyczalni rowerów elektrycznych, aby znaleźć tę znajdującą się najbliżej Ciebie;
 • zwiększone bezpieczeństwo danych podczas tranzytu, w szczególności dzięki wdrożeniu tokenów, podpisów elektronicznych lub szyfrowaniu TLS (Transport Layer Security).

Jakie są różne rodzaje API?

API są zdefiniowane w różny sposób, w zależności od ich dostępności, wykorzystania oraz sposobu, w jaki programista ich używa. Możemy jednak rozróżnić cztery główne rodziny.

 • W wewnętrznych sieciach firmowych preferowaną formą jest wewnętrzny lub prywatny interfejs API. Umożliwia na przykład podłączenie oprogramowania do zarządzania magazynem do ERP. Ponieważ nie jest narażony na działanie czynników zewnętrznych, zazwyczaj nie jest objęty wysokim poziomem zabezpieczenia. Sytuacja jednak zaczyna się zmieniać: ochrona narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach obejmuje wszystkie wykorzystywane oprogramowania.
 • Zewnętrzny interfejs API, inaczej API publiczny, jest dostępny dla wszystkich i może być używany przez każdego zewnętrznego programistę . Jednak uwaga: nawet jeśli jego angielska nazwa brzmi „Open API”, nie zawsze jest powiązany z technologią typu open source. Jego główną zaletą jest to, że umożliwia dostęp do wielu języków programowania, ułatwiając łączenie między sobą usług. Środki bezpieczeństwa API publicznego są z definicji ograniczone. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi zastanowić się nad ekspozycją swoich danych, jeżeli chce z tego interfejsu korzystać.
 • API partnerski jest podobny do wewnętrznego interfejsu API, umożliwiając przyznawanie praw dostępu wybranym programistom lub usługodawcom zewnętrznym. Na przykład, jeśli dana firma korzysta z usług agencji internetowej przy tworzeniu swojej strony internetowej, może dostarczyć jej identyfikatory i odpowiednie zezwolenia.
 • API kompozytowy jest bardziej skomplikowany. Posiada zazwyczaj kilka interfejsów programowania przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Jest często używany jako rozwiązanie do zarządzania innymi połączonymi między sobą API.

Jak działa interfejs API?

Interfejs API posiada strukturę i reguły umożliwiające skuteczną komunikację między aplikacjami i oprogramowaniami. Jest pośrednikiem pomiędzy aplikacją a serwerem www i działa jako pośredni kanał przesyłania danych między systemami.

API działa zazwyczaj w sposób następujący:

 1. Aplikacja lub oprogramowanie wysyła żądanie, które zostaje następnie przekazane do serwera www za pośrednictwem URI (Uniform Resource Identifier);
 2. Po zatwierdzeniu żądania, API przekazuje je do serwera www (lub, w stosownych przypadkach, do programu zewnętrznego);
 3. Serwer www wysyła następnie odpowiedź do API;
 4. Na koniec API zwraca otrzymane informacjeaplikacji, która wystosowała żądanie.

Należy przy tym pamiętać, że rodzaj przekazywanych danych może zależeć od używanej usługi www. Żądania i odpowiedzi na nie są jednak zawsze przekazywane za pośrednictwem API. Jego konstrukcja umożliwia również obsługę przez człowieka lub komputer, co czyni interfejs narzędziem elastycznym.

W tym procesie możesz dodać kolejne etapy bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę rolę interfejsu API jako kanału pośredniego, jest to idealny moment do zdefiniowania uwierzytelniania. Można na przykład dodać hasła, weryfikację nagłówków HTTPS, pliki cookie i inne. Środek ten należy stosować szczególnie w przypadku obsługi danych wrażliwych, takich jak dane bankowe, administracyjne lub prywatne.

Co to jest brama interfejsu API?

Jest to narzędzie pozwalające zarządzać Twoimi poszczególnymi API. Większość wewnętrznych lub prywatnych interfejsów API korzysta z nich ze względów bezpieczeństwa i wydajności. Jak wspomniano powyżej, API otrzymuje żądanie i przekazuje odpowiedź. Ale w tym konkretnym przypadku rzeczywistość jest trochę bardziej złożona.

Dla przedsiębiorstwa ważne jest, aby w stosownych przypadkach uwzględnić ustawienia zabezpieczeń, monitorowania i/lub ograniczeń. Jeśli dysponuje kilkoma mikrousługami, liczba żądań do jednoczesnego obsłużenia może być bardzo duża, dlatego właśnie brama interfejsu API stanowi niezaprzeczalny atut. Umożliwi ona lepszą kontrolę przepływu danych pomiędzy Twoimi API, ale również między API i usługami.

Historia protokołów API

W ciągu ostatnich 10 lat wykorzystanie interfejsów API stało się bardzo powszechne, w związku z czym sposób ich działania został dostosowany do najnowszych zastosowań. W odpowiedzi na te zmiany stworzono różne protokoły.

 • SOAP (Simple Object Access Protocol) to protokół oparty na języku XML. Jego celem jest ułatwienie przekazywania informacji między aplikacjami a oprogramowaniem działającym w różnych językach i środowiskach. Jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu protokołów SMTP i HTTP. Jest to najstarszy protokół interfejsu API.
 • XML-RPC to protokół oparty na określonym typie formatu XML. Został opracowany po SOAP, ale jest uznawany za prostszy i bardziej oszczędny jeśli chodzi o zużycie przepustowości.
 • JSON-RPC działa w sposób podobny do protokołu XML-RPC. Opiera się on jednak częściej na formacie tekstu JSON, a nie na XML. Jest uważany za prosty i umożliwia przesłanie tylko jednej odpowiedzi na złożone zapytania.
 • REST to raczej zbiór reguł opartych na architekturze API niż prawdziwy protokół. Aby interfejs API mógł być REST — mówimy wtedy o RESTful API — musi spełniać określone z góry kryteria. Celem „specyfikacji danej API” jest ułatwienie tworzenia i wdrażania aplikacji.

Większość interfejsów API obecnych aktualnie online to API REST. Reguły te pozwoliły stworzyć lżejsze i prostsze w obsłudze API. Są one szczególnie dostosowane do technologii IoT (Internet rzeczy lub Internet of Things w języku angielskim) oraz aplikacji mobilnych.

L’utilisation de l’API s’est démocratisée au cours des 10 dernières années. Son fonctionnement s’est, de ce fait, adapté aux applications les plus récentes. Différents protocoles ont été créés pour répondre à ces évolutions.

 • SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole qui repose sur du XML. Son but est de faciliter le transfert d’informations entre applications et logiciels fonctionnant dans des langages et des environnements différents. Cela est notamment rendu possible via des protocoles SMTP et HTTP. Il s’agit du protocole d’API le plus ancien.
 • XML-RPC est un protocole qui repose sur un type précis de format XML. Il a été développé après SOAP, mais est reconnu comme plus simple et plus économe en bande passante.
 • JSON-RPC est similaire au protocole XML-RPC dans son fonctionnement. Il repose toutefois sur le format de texte JSON plutôt que sur du XML. Il est réputé simple et permet de ne transmettre qu’une réponse à des requêtes complexes.
 • REST constitue davantage un ensemble de règles sur l’architecture d’une API qu’un réel protocole. Pour qu’une API soit REST — on parle alors de RESTful API — elle doit respecter un ensemble de critères prédéfinis. Le but de ce « cahier des charges d’une API » est de faciliter la création et l’intégration d’applications.

La majorité des API présentes en ligne à l’heure actuelle sont des API REST. Ces règles ont permis de créer des API plus légères et plus simples d’utilisation. Elles sont particulièrement adaptées à l’IoT (Internet des objets ou Internet of Things en anglais) et les applications mobiles.

API SOAP i API REST

Na początek warto przypomnieć, że są to dwa różne elementy. Po pierwsze, SOAP jest protokołem, podczas gdy REST jest architekturą. Ponadto, nawet jeśli oba mają na celu ułatwienie tworzenia API, to nie podlegają tym samym zasadom.

Opracowując normy i standardy tworzenia, pozwoliły programistom uprościć wymianę i korzystanie z interfejsów API. W miarę jak ich stosowanie stawało się coraz bardziej powszechne, celem protokołu SOAP stało się stworzenie standardu żądań i formatu wiadomości, który ułatwiałby wymianę danych. Pozwoliło to na lepszą komunikację między aplikacjami, pomimo odmiennych języków i środowisk programowania.

Jeżeli chodzi o REST, architektura ta opiera się na sześciu głównych zasadach tworzenia API. Są one prostsze do zastosowania niż protokół restrykcyjny. Dlatego też większość API jest dzisiaj oparta głównie na modelu RESTful.

API w OVHcloud

Aby zaoferować Ci jak największą swobodę działania, wszystkie nasze usługi są kompatybilne z API, dzięki czemu możesz je łatwo ze sobą łączyć.

Udostępniamy Wam API OVHcloud, abyście mogli tworzyć Wasze projekty internetowe. Podobnie jak wszystkie nasze rozwiązania, narzędzie to jest w pełni bezpieczne i szanuje prywatność danych osobowych użytkowników.

Nasze API pozwala na:

 • zarządzanie rozwiązaniami OVHcloud (administracja, aktualizacja, monitorowanie);
 • tworzenie i udoskonalanie własnych aplikacji;
 • automatyzacja niektórych zadań i optymalizacja funkcji.

Potrzebujesz pomocy? Zapoznaj się z naszymi przewodnikami, aby rozpocząć korzystanie z naszego API.