Procedura ujawniania danych kontaktowych powiązanych z domeną


Ramy prawne

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informacje dotyczące posiadaczy domen nie są już wyświetlane w naszej bazie Whois.

Jednakże firma OVHcloud, jako operator akredytowany przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), jest upoważniona na mocy umowy do tego, aby umożliwić podmiotom trzecim wnioskowanie o dostęp do niepublicznych danych rejestracyjnych. Obowiązek ten jest określony w „Tymczasowej specyfikacji dotyczącej danych rejestracyjnych gTLD”, przyjętej 17 maja 2018 r. uchwałami Radę ICANN: 2018.05.17.01 i 2018.05.17.09.

W praktyce oznacza to, że osoby trzecie mogą wystąpić o ujawnienie danych kontaktowych powiązanych z domeną pod warunkiem, że wykażą uzasadniony interes.

Jak złożyć wniosek o ujawnienie danych kontaktowych powiązanych z domeną?

Wnioski o ujawnienie danych należy przesyłać na następujący adres:

E-mail_image_domain-disputes

 

Wnioski otrzymane w inny sposób nie będą przetwarzane przez nasz personel.

Zgodnie z zasadą minimalizacji, ujawniane mogą być tylko zakresy danych konkretnie wskazane we wniosku.

Ponadto wnioski o ujawnienie danych mogą dotyczyć tylko domen gTLD. Zasady dotyczące ccTLD różnią się w zależności od odpowiednich rejestrów krajowych.

OVHcloud analizuje wniosek w jak najkrótszym czasie, uwzględniając przedstawione argumenty na podstawie dokumentów uzupełniających dostarczonych w języku francuskim lub angielskim.

OVHcloud zastrzega sobie prawo do oceny treści wniosku i udzielenia odpowiedzi. Aby ocenić zasadność wniosku, OVHcloud weźmie pod uwagę między innymi: nazwę domeny, jej ewentualne wykorzystanie, treści, do których się odnosi czy też liczbę wniosków o ujawnienie danych.

Zobowiązania wnioskodawcy

Jeżeli OVHcloud zaakceptuje wniosek o ujawnienie danych, należy pamiętać, że informacje, które zostaną przekazane wnioskodawcy, są rozumiane jako dane osobowe. W związku z tym należy traktować je jako ściśle poufne. Wnioskodawca zobowiązuje się tym samym do wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów wymienionych we wniosku i do nieujawniania ich osobom trzecim.