Workflow Management OVHcloud

Narzędzie do automatyzacji infrastruktury według różnych scenariuszy

Architektury wdrożone w chmurze rzadko są statyczne. Zmieniają się i dostosowują w zależności od okoliczności lub celów biznesowych. Automatyzacja tych zmian jest zatem konieczna, ponieważ pozwala utrzymać wysoki poziom jakości i wydajności przez cały cykl życia aplikacji. Workflow Management umożliwia na przykład automatyzację tworzenia kopii zapasowych, włączanie i wyłączanie maszyn w odpowiednich przedziałach czasowych lub zmianę wielkości klastra w okresach wzrostu obciążenia.

Automatyczny backup

Kiedy w firmie planuje się automatyzację infrastruktury, jednym z pierwszych procesów branych pod uwagę jest automatyczne tworzenie kopii zapasowych. OVHcloud maksymalnie uprościła metody tworzenia kopii zapasowych - opcja ta dostępna jest bezpośrednio w Panelu klienta.

Harmonogram zadań

System może działać jako harmonogram zadań, tak jak cron w środowisku Linux. Po zdefiniowaniu przepływu pracy (lub scenariusza), usługa zajmuje się jego uruchomieniem. Może to być proste wywołanie API wykonywane w ciągu kilku sekund, ale też logiczny ciąg zadań, którego realizacja wymaga kilku godzin.

Uruchamianie scenariuszy oraz warunki ich wykonania

Możesz zaprogramować uruchamianie scenariuszy oraz ustalić warunki ich realizacji na zasadzie "if this, then that". Uruchomienie scenariusza może wyzwolić znacznik czasu lub żądanie zewnętrzne (wywołanie API), które rozpocznie weryfikację zaprogramowanych warunków.

Automatyzacja złożonych procesów

Scenariusze mogą składać się z dużej liczby zadań. Workflow Management zarządza całością operacji i rozdziela wykonania. Dzięki temu możliwa jest automatyzacja kilkuset czynności, takich jak złożone procesy aktualizacji.

Wdrożenie

Zdefiniuj workflow w pliku YAML

...

  tasks:
    create_server:
      action: nova.servers_create
      input:
        name: <% $.vm_name %>
        image: <% $.image_ref %>
        flavor: <% $.flavor_ref %>
...
      on-success:
        - wait_for_instance
 
    wait_for_instance:
      action: nova.servers_find id={{ _.vm_id }} status='ACTIVE' action_region=<% $.region %>
...
      publish:
        vm_status: "{{ task().result.status }}"

Utwórz workflow

openstack workflow create workflow.yaml

Zaprogramuj wykonanie

openstack cron trigger create --count 3 --pattern '*/2 * * * *' \
    trigger01 create_vm '{"vm_name": "foobar", \
    "image_ref": "Debian 9", "flavor_ref": "b2-30"}'

Funkcje

Mistral API

Workflow Management działa dzięki komponentowi OpenStack: Mistral. Jest to narzędzie do orkiestracji obsługujące języki YAQL i Jinja2.

Realizacja równoległych przepływów pracy

Aby przyspieszyć wykonanie niektórych scenariuszy, można zwiększyć liczbę workerów i uruchomić wiele zadań jednocześnie.

Zarządzanie zależnościami

Jeśli chcesz sprawdzić poprawność wykonania ciągu zadań lub zapewnić synchronizację przed przejściem do następnego zadania, twórz reguły zależności.

Wywoływanie połączeń zewnętrznych HTTP/HTTPS

Workflow Management, oprócz zarządzania wszystkimi zasobami OpenStack za pomocą interfejsów API, może wywoływać połączenia zewnętrzne.

Zgodność

Nasze infrastruktury i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Francuski certyfikat HDS* umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

* Dostępne wkrótce

Cennik Public Cloud

Płatności za Workflow Management

Przepływy pracy oraz wykonania są darmowe. Jedynie wygenerowane zasoby cloud (instancje, wolumeny, etc.) są fakturowane zgodnie ze standardowym cennikiem.

Odpowiedzi na Twoje pytania

Co to jest orkiestracja chmury?

Orkiestracja polega na automatyzacji zadań zazwyczaj wykonywanych ręcznie przez operatora. Istnieje wiele zalet orkiestracji, między innymi: systematyzacja procesów, automatyczne uruchamianie zdarzeń i oszczędność czasu. Z narzędzi do orkiestracji można korzystać za pomocą kodu lub interfejsu graficznego.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do orkiestracji chmury?

Liczba operacji przeprowadzanych w infrastrukturze i w ramach różnych usług zwiększa się w zawrotnym tempie. Procesy te wymagają zaawansowanego zarządzania. Tworzenie scenariuszy zarządzania zasobami w chmurze polega na określeniu wszystkich warunków i działań niezbędnych do wdrożenia pożądanej zmiany na platformie chmurowej. Dzięki temu zarządzanie usługami cloud staje się prostsze i bardziej elastyczne.