Bezpieczeństwo danych i RODO


Bezpieczeństwo danych i RODO

Kluczowym aspektem jest rozróżnienie między bezpieczeństwem danych hostowanych przez klienta a bezpieczeństwem infrastruktur, na których są one hostowane.

 

Comprehensive security and GDPR compliance
server icon

Bezpieczeństwo danych hostowanych przez klienta: klient jest jako jedyny odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich zasobów oraz systemów aplikacji, które rozwija przy wykorzystaniu usług OVH. OVH udostępnia klientowi narzędzia umożliwiające zabezpieczenie danych.

Bezpieczeństwo infrastruktur: OVH gwarantuje optymalne bezpieczeństwo infrastruktur, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych norm i certyfikacji (certyfikacja PCI-DSS, certyfikacja ISO/IEC 27001, atesty SOC 1 TYPE II i SOC 2 TYPE II, etc.). OVH posiada również, w przypadku swojej oferty Healthcare, zezwolenie na hostowanie danych medycznych (HDS).

Lista wszystkich certyfikatów wraz z ich opisem dostępna jest tutaj.

Bezpieczeństwo infrastruktur:

OVH wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony i poufności przetwarzanych danych osobowych. W ten sposób zapobiega ich zniekształceniu i uszkodzeniu oraz uniemożliwia nieupoważnionym osobom trzecim dostęp do tych danych.

1. System zarządzania bezpieczeństwem

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Opracowaliśmy własną politykę bezpieczeństwa systemów informacyjnych (PBSI), opisującą ogół wprowadzonych przez nas rozwiązań w tym zakresie. Nasza polityka PBSI aktualizowana jest przynajmniej raz w roku lub w przypadku pojawienia się istotnych zmian mających wpływ na jej zawartość. Bezpieczeństwo naszych rozwiązań jest kontrolowane w ramach formalnych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Działania zmierzające do zapewnienia ochrony obwodowej są koordynowane przez konkretne osoby:

 • IT System Security Manager (ISSM);
 • Security Manager, odpowiedzialny za procedury i projekty związane z ochroną obwodową;
 • Data Protection Officer (DPO), który odpowiada za ochronę danych osobowych;
 • Risk Manager, koordynujący zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa oraz powiązanymi planami działań;
 • Security Measures Manager, który wdraża i wykorzystuje stosowne mechanizmy w związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.

2. Zgodność i certyfikacja

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Aby utrzymać wymagany poziom zgodności i ocenić wydajność naszych systemów, regularnie przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa. Wyróżniamy pięć ich rodzajów:

 • Audyty zewnętrzne (certyfikaty, zaświadczenia, audyty klientów);
 • Audyty wewnętrzne, przeprowadzane przez wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów;
 • Audyty techniczne (testy penetracyjne, skany podatności, przeglądy kodu) przeprowadzane przez wewnętrznych lub zewnętrznych audytorów;
 • Audyty aktywności osób trzecich, przeprowadzane przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie osobami trzecimi;
 • Audyty centrów danych, przeprowadzane przez audytorów wewnętrznych. Charakter oraz częstotliwość, z jaką przeprowadzane są audyty zależą od rozwiązań i zakresu ochrony obwodowej. Za każdym razem, gdy wykryta zostaje niezgodność, stosowane są wobec niej środki zaradcze, dołączane do planu działań. Wszystkie te środki są śledzone i formalnie monitorowane oraz regularnie kontrolowane w celu ponownej oceny ich skuteczności.

3. Audyty realizowane przez klienta

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient może przeprowadzać audyty techniczne (testy penetracyjne) na usługach hostowanych w ramach swojego konta, jak i w odniesieniu do poszczególnych elementów zarządzania usługą. Warunki przeprowadzania audytów spisane są w umowach lub są ustalane na wniosekklienta.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Warunki przeprowadzania audytów spisane są w umowach lub są ustalane na wniosekklienta.

4. Zarządzanie sytuacjami związanymi z ryzykiem

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient powinien upewnić się, że środki bezpieczeństwa wdrożone przez OVH są adekwatne do rodzaju ryzyka, jakie wiąże się ze sposobem używania przez niego infrastruktury.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Została opracowana i wdrożona formalna metodologia zarządzania sytuacjami związanymi z ryzykiem. Jest ona weryfikowana przynajmniej raz w roku lub w przypadku pojawienia się istotnych zmian. Metodologia ta dotyczy również danych osobowych oraz danych wrażliwych (z zakresu zdrowia, płatności, etc.).

Formalizuje przeprowadzone analizy: identyfikację zasobów, krytyczne procesy, zagrożenia i podatności.

Opiera się na normie ISO 27005. Pod koniec każdej analizy sporządzany jest plan działania w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. Jego wdrożenie ma miejsce przed upływem 12 miesięcy. Plan w sposób szczegółowy dokumentuje przeprowadzoną analizę i hierarchizuje działania, jakie należy podjąć. Każdy środek zaradczy dołączony jest do planów działań, kontrolowany i formalnie monitorowany. Ma też miejsce jego regularna weryfikacja w celu ponownej oceny skuteczności.

5. Zarządzanie zmianami

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient powinien sprawdzić poprawność swoich danych kontaktowych, aby OVH mogło powiadamiać go o zmianach mogących mieć wpływ na jego usługi. W razie konieczności, do klienta należy wdrożenie niezbędnych działań w zakresie konfiguracji jego usług w celu uwzględnienia tych zmian.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożona została ponadto formalna procedura zarządzania zmianami:

 • Role i zakresy odpowiedzialności są jasno zdefiniowane;
 • Określone zostały kryteria klasyfikacji służące identyfikacji etapów, jakie należy realizować podczas wprowadzania zmiany;
 • Stosowane są zasady zarządzania priorytetami; realizowana jest analiza ryzyka związanego ze zmianami (jeśli ryzyko zostaje zidentyfikowane, Security Manager oraz Risk Manager biorą udział w zatwierdzaniu zmiany);
 • Przeprowadzane są ewentualnie testy penetracyjne (jeśli dotyczy); zmiana jest planowana i programowana z klientami (jeśli dotyczy);
 • Wdrożenie jest realizowane stopniowo (1/10/100/1000) a, w przypadku ryzyka, przewidziana jest procedura powrotu do poprzedniego stanu;
 • Realizowany jest przegląd a posteriori poszczególnych zasobów, których dotyczy zmiana;
 • Wszystkie etapy są dokumentowane w narzędziu do zarządzania zmianami.

6. Polityka rozwoju systemów i aplikacji

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Na użytek programistów OVH wprowadzono stosowne, udokumentowane procedury. Opisują one zasady bezpiecznego rozwoju, środki „privacy by design” oraz politykę przeglądu kodu (wykrywanie podatności, obsługa błędów, zarządzanie dostępem i rekordami, bezpieczeństwo przechowywania i komunikacji).

 • Przeprowadzane są również regularnie przeglądy kodu;
 • Zatwierdzanie nowych funkcjonalności przed ich wdrożeniem, testy walidacyjne w środowisku (jeśli dotyczy) oraz stopniowe wdrażanie (1/10/100/1000);
 • Podział ról i odpowiedzialności programistów oraz osób odpowiedzialnych za produkcję.

7. Monitoring usług i infrastruktur

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Infrastruktura monitorowania jest wdrażana dla wszystkich usług OVH. Jej cele są różnorodne:

 • Wykrywanie awarii związanych z produkcją i bezpieczeństwem;
 • Kontrola funkcji krytycznych i wysyłanie komunikatów ostrzegawczych do systemu nadzoru;
 • Powiadomienie osób odpowiedzialnych i wszczęcie odpowiednich procedur;
 • Zagwarantowanie ciągłości działania usługi w odniesieniu do działań zautomatyzowanych;
 • Zapewnienie integralności monitorowanych zasobów.

8. Zarządzanie incydentami

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient powinien sprawdzić poprawność swoich danych kontaktowych, aby OVH mogło powiadomić go w przypadku wystąpienia awarii. Musi on również wdrożyć procedury zarządzania awariami mogącymi wystąpić w ramach jego systemu informacyjnego, włączając OVH jako potencjalne źródło zagrożenia.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożony został proces zarządzania awariami pozwalający zapobiegać, wykrywać i radzić sobie z awariami mającymi miejsce w infrastrukturach zarządzania usługą, jak i w ramach samej usługi. Proces ten obejmuje:

 • Dokumentację kwalifikacji zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa;
 • Obsługa zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa;
 • Ćwiczenia symulacyjne dla komórki kryzysowej;
 • Testy planu reakcji na awarie;
 • Komunikację z klientami realizowaną przez komórkę kryzysową.

Procesy te podlegają procedurze stałego ulepszania w zakresie nadzoru, ewaluacji, jak również globalnego zarządzania incydentami oraz działaniami naprawczymi.

9. Zarządzanie podatnościami

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient powinien sprawdzić poprawność swoich danych kontaktowych, aby OVH mogło powiadamiać go w przypadku wykrycia podatności w jego systemie informacyjnym.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Opieka technologiczna w odniesieniu do nowych podatności jest zapewniona przez Security Managera i jego zespół. Podatności identyfikowane są dzięki:

 

 • Informacyjnym stronom WWW;
 • Ostrzeżeniom twórców i producentów wdrożonych rozwiązań;
 • Incydentom oraz obserwacjom przekazywanym przez zespoły eksploatacyjne OVH, osoby trzecie lub klientów;
 • Regularnie przeprowadzanym wewnętrznym i zewnętrznym skanom podatności;
 • Audytom technicznym, jak również przeglądom kodu i konfiguracji.

Jeśli podatność zostaje wykryta, dedykowane do tego celu zespoły przeprowadzają analizę mającą na celu określenie jej wpływu na systemy oraz potencjalne scenariusze działań.

W razie konieczności, stosowane są środki łagodzące, a następnie opracowany zostaje plan działań naprawczych.

Każdy wdrożony środek włączany jest do planów działań, kontrolowany i formalnie monitorowany. Ma też miejsce jego regularna weryfikacja w celu ponownego oszacowania skuteczności.

10. Zarządzanie ciągłością działania

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Za ciągłość działania systemu informacyjnego odpowiada klient. Powinien upewnić się, czy standardowe rozwiązania wprowadzone przez OVH oraz wybrane przez klienta opcje i ustawienia dodatkowe pozwalają mu osiągnąć swoje cele.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Różnorodne mechanizmy zapewniają ciągłość działania infrastruktur (dostępność sprzętu, aplikacji i procesów eksploatacyjnych):

 • Ciągłość działania chłodzenia cieczą i powietrzem;
 • Ciągłość i redundancja zasilania elektrycznego;
 • Zarządzanie wydajnością sprzętu, za który odpowiada OVH;
 • Wsparcie techniczne dla usług;
 • Redundancja sprzętu i serwerów używanych do administracji systemów.

Jednocześnie inne mechanizmy, takie jak kopia bezpieczeństwa konfiguracji sieci i urządzeń, zapewniają przywrócenie usługi w przypadku incydentu.

OVH proponuje różne funkcjonalności zapewniające zachowanie kopii zapasowych oraz przywracania usług, których klient może używać jako funkcji włączonych do usługi podstawowej bądź jako opcji płatnych.

11. Zagrożenia naturalne i środowiskowe

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wprowadzone zostały środki mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i środowiskowym:

 • Instalacja piorunochronów mających ograniczyć działanie fal elektromagnetycznych;
 • Lokalizacja pomieszczeń OVH w strefach niezagrożonych powodzią i bez ryzyka sejsmicznego;
 • Instalacja zasilaczy awaryjnych (UPS) o stosownej pojemności oraz transformatorów zapasowych z automatycznym przełącznikiem zasilania;
 • Automatyczne przełączanie obciążenia na agregaty prądotwórcze o 24-godzinnej wytrzymałości;
 • Instalacja systemu chłodzenia serwerów za pomocą cieczy (98% sal serwerowych pozbawionych jest klimatyzatorów);
 • Instalacja jednostek do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (system HVAC) w celu utrzymania stałej temperatury i poziomu wilgotności;
 • Zarządzanie systemem wykrywania pożarów (w centrach danych przeprowadzane są co 6 miesięcy ćwiczenia przeciwpożarowe).

12. Ogólne środki bezpieczeństwa w obiektach fizycznych

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Fizyczny dostęp do obiektów OVH opiera się na ścisłej ochronie obwodowej, aktywnej już od strefy wejścia na teren. Każde pomieszczenie jest odpowiednio sklasyfikowane:

 • Strefy prywatne;
 • Biura dostępne dla wszystkich pracowników i dla zarejestrowanych odwiedzających;
 • Biura pod ścisłym nadzorem, do których dostęp mają tylko określone osoby;
 • Strefy, w których mieści się sprzęt centrów danych;
 • Strefy pod ścisłym nadzorem w centrach danych;
 • Strefy centrów danych, w których zlokalizowane są krytyczne usługi.

13. Ogólne środki bezpieczeństwa w obiektach fizycznych

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wprowadzone zostały środki umożliwiające kontrolowanie dostępu do fizycznych obiektów OVH:

 • Polityka dotycząca praw dostępu;
 • Ściany (lub ich funkcjonalny ekwiwalent) pomiędzy poszczególnymi strefami;
 • Kamery zainstalowane w punktach wejścia i wyjścia z obiektu, a także w salach serwerowych;
 • Wejścia chronione, kontrolowane za pomocą czytników kart dostępu;
 • Bariery z wiązkami laserowymi na parkingach;
 • Czujniki ruchu;
 • Mechanizmy antywłamaniowe zainstalowane w punktach wejścia i wyjścia z centrów danych;
 • Mechanizmy wykrywania obecności (całodobowa ochrona fizyczna oraz monitoring);
 • Stałe centrum nadzoru, kontrolujące otwieranie i zamykanie drzwi.

14 Dostęp do obiektów OVH

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Kontrola fizycznego dostępu opiera się na systemie kart dostępu. Każda karta połączona jest z konkretnym kontem OVH, które z kolei powiązane jest z daną osobą. W ten sposób można zidentyfikować każdą osobę w pomieszczeniach i uwierzytelnić mechanizmy kontroli:

 • Każda osoba wchodząca do obiektów OVH musi mieć kartę dostępu z zakodowanymi na niej danymi identyfikacyjnymi;
 • Tożsamość osoby musi być za każdym razem sprawdzona przed wydaniem karty dostępu;
 • W obiektach OVH każda osoba musi nosić kartę w taki sposób, aby była ona widoczna;
 • Na kartach dostępu nie może figurować nazwisko jej posiadacza ani nazwa firmy;
 • Karta dostępu musi umożliwiać natychmiastową identyfikację kategorii osoby przebywającej na terenie OVH (pracownik, osoba trzecia, dostęp tymczasowy, gość);
 • Karta dostępu jest dezaktywowana natychmiast po tym, gdy jej posiadacz traci prawo dostępu do obiektów OVH;
 • Karta dostępu pracownika OVH jest aktywowana na czas trwania umowy o pracę; w przypadku innych kategorii jest automatycznie dezaktywowana po określonym czasie;
 • Karta dostępu nieużywana przez okres trzech tygodni jest automatycznie dezaktywowana.

15 Zarządzenie dostępem do poszczególnych stref

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Dostęp do drzwi przy użyciu karty

Zasady standardowej kontroli dostępu do pomieszczeń OVH:

 • Drzwi podłączone są do centralnego systemu zarządzania prawami dostępu;
 • Należy zbliżyć kartę do czytnika, aby drzwi zostały odblokowane;
 • Prawo dostępu danej osoby jest weryfikowane w momencie odczytu karty przez czytnik;
 • W przypadku awarii centralnego systemu zarządzania prawami dostępu uprawnienia skonfigurowane w momencie incydentu są ważne przez cały czas trwania zdarzenia;
 • Zamki drzwi są zabezpieczone przed przerwami w dostawie prądu i w takich sytuacjach pozostają zamknięte.

Dostęp do drzwi przy użyciu karty

Niektóre strefy lub urządzenia są zamykane na klucz:

Klucze są przechowywane w scentralizowanych, osobnych dla każdego obiektu miejscach z ograniczonym dostępem, wyposażonych w depozytor;
Każdy klucz jest zidentyfikowany przy pomocy etykietki; • prowadzony jest inwentarz kluczy;
Użycie każdego z kluczy jest śledzone i identyfikowalne za pomocą specjalnego mechanizmu lub papierowego dziennika;
Depozytor kluczy jest codziennie sprawdzany według inwentarza.

Dostęp do centrów danych przez śluzy osobowe

Do centrów danych OVH można wejść wyłącznie przez śluzy osobowe:

Każda śluza wyposażona jest w dwoje drzwi oraz ograniczony obszar pomiędzy punktami kontroli, co gwarantuje przejście tylko jednej osoby na raz;
Jedne drzwi otwierają się wyłącznie w momencie, gdy drugie są zamknięte (ang. mantrap);
Śluzy wykorzystują ten sam system kart dostępu, co pozostałe drzwi i działają na tych samych zasadach;
Mechanizmy wykrywające obecność sprawdzają, czy wewnątrz śluzy przebywa tylko jedna osoba (ang. anti-piggybacking);
System skonfigurowany jest w taki sposób, aby uniemożliwić użycie karty do kilkukrotnego wejścia lub wyjścia (ang. anti-passback);
Umieszczona w pobliżu śluzy kamera monitoruje wchodzące osoby.

Dostęp do pomieszczeń przez śluzy towarowe

 • Towary mogą być wprowadzane do centrów danych wyłącznie z wykorzystaniem przeznaczonych w tym celu stref:
 • Strefa dostaw jest skonfigurowana w taki sam sposób, jak śluza osobowa, różni się jedynie większą powierzchnią, brakiem kontroli objętości i ciężaru oraz faktem, że czytniki kart dostępu zainstalowane są tylko na zewnątrz;
 • Tylko towar przechodzi przez strefę dostaw, osoby muszą przejść przez śluzę osobową;
 • W strefie dostawy umieszczona jest kamera bez martwych kątów.

16 Zarządzanie fizycznym dostępem osób trzecich

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

OVH nigdy nie interweniuje bezpośrednio u klienta. To klienci odpowiadają za bezpieczeństwo swoich lokali.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Poruszanie się osób odwiedzających i okazjonalnie świadczących usługi jest ściśle regulowane. Osoby te są rejestrowane przed wejściem na teren obiektu OVH i otrzymują kartę dostępu dla gościa lub dostawcy:

 • Każda wizyta musi być zgłoszona z wyprzedzeniem;
 • Za osoby trzecie odpowiedzialny jest pracownik OVH, który zawsze im towarzyszy;
 • Tożsamość każdej osoby sprawdzana jest przed wejściem na teren obiektu;
 • Każdej osobie trzeciej przydzielona zostaje na jeden dzień osobista karta dostępu, którą osoba ta musi zwrócić przed opuszczeniem obiektu;
 • Wszystkie osoby muszą nosić karty dostępu w taki sposób, aby były one widoczne;
 • Karty dostępu są automatycznie dezaktywowane po zakończeniu wizyty.

17 Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Personel OVH jest uświadamiany o istocie bezpieczeństwa i w kwestiach zgodności z normami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych:

 • Zespoły pracownicze, których te kwestie dotyczą, zostają co roku odpowiednio przeszkolone;
 • Co roku odbywają się szkolenia dla danych zespołów pracowniczych dotyczące przeprowadzania audytów;
 • Co roku odbywają się szkolenia dla danych zespołów pracowniczych dotyczące usług technicznych;
 • W momencie zatrudnienia nowych pracowników organizowane jest szkolenie uwrażliwiające na kwestie związane z bezpieczeństwem systemu informacyjnego (SI);
 • Komunikaty związane z bezpieczeństwem są regularnie adresowane do wszystkich pracowników;
 • Organizowane są kampanie testowe w celu upewnienia się, że wszyscy pracownicy reagują w sposób adekwatny w sytuacji zagrożenia.

18 Kontrola logicznego dostępu do systemów informacyjnych OVH

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożona została rygorystyczna polityka zarządzania logicznymi dostępami pracowników OVH:

 • Uprawnienia są przyznawane i monitorowane przez menadżerów zgodnie z zasadą najmniejszego uprzywilejowania oraz zasadą stopniowego zdobywania zaufania;
 • Wszystkie uprawnienia są w miarę możliwości przypisywane do pełnionych ról, a nie indywidualnych osób;
 • Zarządzanie prawami dostępu oraz uprawnieniami przypisanymi do użytkownika lub systemu realizowane jest w oparciu o procedurę rejestracji, modyfikacji i anulacji, która to procedura obowiązuje menadżerów, wewnętrzny dział IT oraz dział HR;
 • Wszyscy pracownicy posługują się kontami imiennymi;
 • Sesje połączenia zawsze mają określony czas wygaśnięcia, który zależy od każdej aplikacji;
 • Tożsamość użytkowników jest weryfikowana przed każdą zmianą w metodach uwierzytelnienia;
 • W przypadku utraty hasła przez pracownika, tylko jego przełożony oraz Security Manager są uprawnieni do zresetowania hasła;
 • Konta użytkowników są automatycznie dezaktywowane, jeśli hasło nie zostanie odnowione po 90 dniach;
 • Używanie kont domyślnych, ogólnych i anonimowych jest zabronione;
 • Wdrożona zostaje rygorystyczna polityka dotycząca haseł;
 • Użytkownik nie wybiera sam swojego hasła, służy do tego generator haseł;
 • Minimalna długość hasła to 10 znaków alfanumerycznych;
 • Hasło musi być odnawiane z częstotliwością co 3 miesiące;
 • Przechowywanie haseł w niezaszyfrowanych plikach, przeglądarkach internetowych czy zapisywanie ich na papierze jest zabronione;
 • Obowiązkowe jest używanie lokalnego programu do zarządzania hasłami zatwierdzonego przez zespoły ds. bezpieczeństwa;
 • Każdy zdalny dostęp do systemu informacyjnego OVH realizowany jest poprzez VPN wymagający wprowadzenia hasła znanego tylko użytkownikowi oraz klucza współdzielonego skonfigurowanego w stacji roboczej.

19 Zarządzanie dostępem personelu administracyjnego do platform produkcyjnych

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożona zostaje polityka zarządzania dostępami personelu administracyjnego do platform:

 • Każdy dostęp personelu administracyjnego do systemu produkcyjnego odbywa się za pośrednictwem bastionu;
 • Administratorzy łączą się z bastionami przez SSH, używając pary indywidualnych i imiennych kluczy publicznych i prywatnych;
 • Połączenie z systemem docelowym jest realizowane albo przez współdzielone konto usługi albo przez konto imienne za pośrednictwem bastionów; • korzystanie z kont domyślnych w systemach i urządzeniach jest zabronione;
 • Weryfikacja dwuetapowa, wraz z pełnym monitoringiem, obowiązkowa jest w przypadku zdalnych dostępów personelu administracyjnego oraz dostępów pracowników do wrażliwych obwodów;
 • Administratorzy, poza standardowym kontem użytkownika, posiadają konto dedykowane wyłącznie do zadań administracyjnych;
 • Uprawnienia są przyznawane i monitorowane przez menadżerów zgodnie z zasadą najmniejszego uprzywilejowania oraz zasadą stopniowego zdobywania zaufania;
 • Klucze SSH są chronione hasłem spełniającym wymagania polityki bezpieczeństwa; • we współpracy z odpowiednimi służbami prowadzony jest regularny przegląd uprawnień i dostępów.

20 Kontrola dostępu do Panelu klienta

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Do klienta należy zarządzanie oraz kontrola bezpieczeństwa zastosowanych przez klienta środków uwierzytelniania. Aby sprawniej zabezpieczyć dostęp do swojego konta, klienci mogą:• aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe w Panelu klienta OVH ;• ograniczyć logowanie do określonej, uprzednio zdefiniowanej, listy adresów IP.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Zarządzanie usługami OVH przez klienta ma miejsce z poziomu Panelu klienta lub API. Dostęp domyślny realizowany jest za pośrednictwem imiennego konta (identyfikator klienta) oraz hasła:

 • Hasło wybrane przez klienta musi spełniać kryteria złożoności określone w interfejsie użytkownika;
 • Na serwerach OVH przechowywane są jedynie skróty haseł (ang. hash);
 • OVH oferuje możliwość aktywacji w Panelu klienta weryfikacji dwuetapowej z wykorzystaniem systemu jednorazowych haseł (OTP) wysyłanych w wiadomościach SMS, aplikacji mobilnej lub kompatybilnego klucza U2F.
 • Klient może ograniczyć dostęp do swojego Panelu klienta tylko do wcześniej określonych adresów IP;
 • Tokeny dostępu do API mogą być używane przez okres ich ważności bez potrzeby poddawania ich dodatkowym kontrolom;
 • Wszystkie działania klientów w Panelu klienta lub API są rejestrowane;
 • Klient może oddzielić zadania techniczne i administracyjne związane z zarządzaniem usługami.

21 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i bezpieczeństwo sprzętu mobilnego

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Do klienta należy zapewnienie bezpieczeństwa stanowisk pracy oraz sprzętu mobilnego, służących do administrowania usługami i systemami.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Zabezpieczenie standardowych stanowisk roboczych

Zostały wdrożone środki bezpieczeństwa dotyczące standardowych stanowisk roboczych pracowników OVH

 

 • Automatyczne zarządzanie aktualizacjami;
 • Instalacja i aktualizacja programu antywirusowego oraz regularne skanowanie; • instalacja aplikacji pochodzących wyłącznie z zatwierdzonego katalogu;
 • Systematyczne szyfrowanie dysków twardych;
 • Brak uprawnień administracyjnych dla pracowników w odniesieniu do ich stanowisk roboczych;
 • Procedura postępowania względem potencjalnie zagrożonego stanowiska roboczego;
 • Standaryzacja sprzętu;
 • Procedura usuwania sesji oraz resetowania stanowisk roboczych po odejściu pracownika z firmy.

Zabezpieczanie urządzeń mobilnych

Zostały wdrożone środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę osobistych urządzeń mobilnych pracowników lub urządzeń dostarczonych im przez OVH:

 • Obowiązkowa rejestracja urządzeń w centralnym systemie zarządzania przed łączeniem się z zasobami wewnętrznymi OVH (WiFi, poczta e-mail, kalendarze, książki adresowe, etc.);
 • Weryfikacja polityki bezpieczeństwa zastosowanej w urządzeniu (kod do odblokowywania, czas, po którym następuje blokada, szyfrowanie przechowywanych treści) ;
 • Procedura zdalnego czyszczenia urządzeń w przypadku kradzieży lub zgubienia.

22 Bezpieczeństwo sieci

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient jest jako jedyny odpowiedzialny za szyfrowanie treści komunikowanych poprzez sieć OVH.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

OVH dysponuje swoją własną siecią światłowodów o wysokiej wydajności, połączoną z licznymi mniejszymi operatorami i operatorami Tier-1. OVH zarządza swoją własną siecią szkieletową; zapewnia ona łączność z sieciami lokalnymi każdego centrum danych i łączy ruch między nimi.

Wszystkie urządzenia są zabezpieczone przy użyciu następujących środków:

 • Prowadzenie inwentarza wewnątrz bazy zarządzania konfiguracjami;
 • Proces zabezpieczania systemu, zwany utwardzaniem (ang. hardening), z przewodnikami opisującymi parametry, które należy zmodyfikować w celu zapewnienia bezpiecznej konfiguracji;
 • Dostęp do funkcji administratora sprzętu jest ograniczony na podstawie list kontrolnych;
 • Wszystkie urządzenia administrowane są za pośrednictwem bastionu, zgodnie z zasadą najmniejszego uprzywilejowania;
 • Wszystkie ustawienia sprzętu sieciowego są zachowywane w kopiach zapasowych;
 • Logi są nieprzerwanie gromadzone, centralizowane i monitorowane przez zespół operacyjny zarządzający siecią;
 • Wdrażanie konfiguracji jest zautomatyzowane na podstawie zatwierdzonych szablonów.

23 Zarządzanie ciągłością działania

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożona została polityka prowadzenia rejestrów serwerów i urządzeń używanych przez OVH do świadczenia usług:

 • Wszystkie systemy oraz dane niezbędne do zapewnienia ciągłości usług, do rekonstrukcji systemu informacyjnego lub do przeprowadzenia analizy po zaistniałej awarii są zapisywane (pliki baz danych technicznych i administracyjnych, dzienniki aktywności, kody źródłowe aplikacji opracowanych wewnętrznie, ustawienia serwerów, aplikacji i sprzętu, itd.);
 • Częstotliwość, czas oraz sposoby przechowywania kopii zapasowych są zdefiniowane zgodnie z potrzebami każdego zapisanego zasobu; • proces tworzenia kopii jest monitorowany i objęty systemem zarządzania ostrzeżeniami i błędami.

24 Prowadzenie rejestrów

Zalecenia dla klienta odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

Klient jest jako jedyny odpowiedzialny za wprowadzenie polityki rejestracji swoich własnych systemów i aplikacji.

Zobowiązania OVH jako dostawcy hostingu:

Wdrożona została polityka prowadzenia rejestrów serwerów i urządzeń używanych przez OVH do świadczenia usług:

 • Kopie zapasowe i scentralizowane przechowywanie dzienników;
 • Wgląd od logów oraz ich analiza przez ograniczoną liczbę upoważnionych osób zgodnie z polityką przyznawania uprawnień i zarządzania dostępami;
 • Podział zadań pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za operacje wykonywane na infrastrukturze monitoringu oraz zespołami odpowiedzialnymi za eksploatację usługi. Poniżej lista działań objętych obowiązkiem prowadzenia rejestrów:
 • Logi serwerów kopii zapasowych, na których hostowane są dane klientów;
 • Logi maszyn zarządzających infrastrukturą klienta;
 • Logi maszyn do monitoringu infrastruktur;
 • Logi programów antywirusowych zainstalowanych na wszystkich maszynach;
 • Kontrola integralności logów i systemów, jeśli dotyczy;
 • Zadania i zdarzenia realizowane przez klienta w jego infrastrukturze;
 • Logi i alerty o wykryciu włamania do sieci, jeśli dotyczy;
 • Logi urządzeń sieciowych;
 • Logi infrastruktury kamer monitorujących;
 • Logi maszyn administratorów;
 • Logi serwerów czasu;
 • Logi czytników kart dostępu;
 • Logi bastionów.