Procedure voor het openbaar maken van contactgegevens voor een domeinnaam


Juridisch kader:

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG ofwel de General Data Protection Regulation, de GDPR) worden Whois-gegevens van domeinnaamhouders niet meer getoond in onze Whois.

Als een door de regulerende instantie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) geaccrediteerde registrar heeft OVHcloud echter een contractuele verplichting om derden toegang te verlenen tot niet-openbare registratiegegevens. Deze verplichting is vastgelegd in de "Tijdelijke specificatie inzake registratiegegevens van gTLD’s", die op 17 mei 2018 is aangenomen met de resoluties 2018.05.17.01 en 2018.05.17.09 van de Raad van bestuur van ICANN.

In de praktijk kunnen derden dus om openbaarmaking van contactgegevens voor een domeinnaam vragen, mits zij een rechtmatig belang kunnen aantonen.

Hoe dien ik een verzoek tot openbaarmaking van de contactgegevens van een domeinnaam in?

Verzoeken om openbaarmaking moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

E-mail_image_domain-disputes

 

Onze diensten verwerken geen aanvragen die ze op een andere wijze ontvangen.

In overeenstemming met het minimaliseringsbeginsel kunnen alleen de specifieke opgevraagde gegevensvelden openbaar worden gemaakt.

Bovendien vallen alleen gTLD's onder de verzoeken om openbaarmaking. De regels voor de nationale topleveldomeinen ccTLD’s verschillen naargelang de betrokken nationale Registers.

OVHcloud analyseert uw verzoek zo snel mogelijk op basis van de in het Frans of Engels verstrekte bewijsstukken met de redenen van het verzoek.

OVHcloud behoudt zich volledig het recht voor de inhoud van het verzoek te beoordelen en hieraan gevolg te geven. Om te beoordelen of de aanvraag voldoende onderbouwd is, houdt OVHcloud onder andere rekening met: de domeinnaam zelf, het eventuele gebruik ervan, de inhoud waarnaar deze mogelijk verwijst en het aantal verzoeken om openbaarmaking.

Verplichtingen van de aanvrager

Als OVHcloud het verzoek om openbaarmaking inwilligt, dient er rekening mee te worden gehouden dat de gegevens die aan de aanvrager worden verstrekt, persoonsgegevens zijn. Daarom worden ze strikt vertrouwelijk verzonden. De aanvrager verbindt zich er derhalve toe deze gegevens niet voor redenen te gebruiken die niet in het verzoek vermeld waren en deze niet aan derden te verstrekken.