Wat is data-encryptie?


Data-encryptie is een geheel aan technieken waarmee gevoelige of persoonlijke gegevens kunnen worden versleuteld om te garanderen dat ze vertrouwelijk blijven.
Het doel: te voorkomen dat iemand zonder toestemming toegang krijgt tot de gegevens door deze onleesbaar te maken voor iedereen die niet de sleutel heeft om ze te decoderen. Ontdek hoe encryptie werkt en hoe deze techniek een effectieve bescherming biedt tegen online gevaren, diefstal en openbaarmaking van gevoelige gegevens.

encryption

Begrijpen wat data-encryptie betekent

Definitie van data-encryptie

Encryptie is een soort cryptografie, waarbij gegevens worden versleuteld om ze op het eerste gezicht onbegrijpelijk te maken. Onbewerkte tekstuele informatie, dat wil zeggen leesbaar voor een mens, wordt hiermee omgezet in een geheimschrift met als resultaat onleesbare of "versleutelde" tekst.

Waarom wordt de term encryptie gebruikt?

Het door encryptie gegenereerde geheimschrift wordt ook wel cijfertekst genoemd. Hieronder wordt een verzameling symbolen, zoals letters, getallen of tekens verstaan. Deze worden gebruikt om de tekens in een onbewerkte tekst te vervangen.

Voorbeeld:

Onbewerkte tekst

>> Encryptie >>

Versleutelde tekst

Goedendag

6)80!Spyr1

Hierdoor zijn de gegevens alleen begrijpelijk voor geautoriseerde personen. Maar hoe kunnen zij de versleutelde gegevens lezen?

De gegevens worden niet willekeurig versleuteld: de bewerking wordt uitgevoerd met een encryptiealgoritme.

Wie versleutelde gegevens wil lezen, moet de juiste sleutel hebben om de gegevens te ontcijferen en ze om te zetten in klare tekst.

Wist u dit?

Etymologisch betekent "cryptografie" "verborgen schrift". Cijfers worden al sinds de oudheid gebruikt om berichten geheim te houden. Het bekendst is ongetwijfeld het Caesarcijfer, ook wel "substitutieversleuteling" genoemd. Hierbij worden de letters van het alfabet met een of meer letters opgeschoven. Zo wordt ABC bijvoorbeeld DEF

Tot slot moet u nog weten dat encryptie mogelijk is:

  • voor opgeslagen gegevens of "gegevens in rust" (codering van harde schijven);
  • voor bewegende gegevens of "gegevens onderweg" (bij transmissie via internet of een ander netwerk).

Wat is een encryptiealgoritme?

Een encryptiealgoritme is een wiskundige formule die een encryptiesleutel gebruikt om gegevens te coderen. Zo worden gegevens op een voorspelbare manier getransformeerd. Ook al lijkt het resultaat volkomen willekeurig, als men de encryptiesleutel kent, dan kan de omgekeerde bewerking worden verricht en kan uit een volledig ondoorzichtige tekst weer klare tekst worden gemaakt.

De cryptografische sleutel bestaat uit een tekenreeks (bijvoorbeeld. 6846A649B880FCFE1797D67AEAF).

Het doel van data-encryptie: gegevens beschermen tegen hackers

De cloud en de aangesloten servers slaan grote hoeveelheden gevoelige gegevens op en waken hierover. Deze gegevens zijn vaak aantrekkelijk: daarom moeten ze met methoden worden beschermd waarvan de doeltreffendheid bewezen is.

Encryptie is een van de middelen om cyberaanvallen te bestrijden. Ransomware, malware, brute force-aanvallen: cybercriminelen gebruiken een steeds uitgebreider scala aan aanvalstactieken. Daarnaast zijn de cijfers over cyberveiligheid, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk in 2021, verontrustend. In zijn jaarlijkse barometer van 2022 over cyberveiligheid van bedrijven publiceerde het CESIN (Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique) dat 54 % van de Franse bedrijven in 2021 slachtoffer was van cyberaanvallen.

In deze context is data-encryptie een integraal onderdeel van de te nemen beveiligingsmaatregelen.

Wat zijn de verschillende modellen voor data-encryptie?

Er zijn verschillende encryptiemethoden. Verschillen in veiligheidsbehoeften hebben geleid tot het ontwikkelen van allerlei oplossingen. Vandaag de dag wordt er onderscheid gemaakt tussen twee hoofdmodellen voor het versleutelen van gegevens: symmetrische encryptie en asymmetrische encryptie.

Symmetrische encryptie

Bij symmetrische encryptie wordt één unieke geheime sleutel gebruikt om het oorspronkelijke bericht te versleutelen en om de tekst te ontsleutelen. Zowel afzender als ontvanger van versleutelde gegevens gebruiken dezelfde geheime sleutel voor codering en decodering. De techniek die voor beide bewerkingen wordt gebruikt, is dus symmetrisch.

De Enigma-machine, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse leger werd gebruikt, paste een symmetrisch systeem toe.

Asymmetrische encryptie

Asymmetrische encryptie, of cryptografie met openbare sleutel, maakt gebruik van twee verschillende cryptografische sleutels: een voor het coderen van de gegevens en een voor het decoderen ervan. De eerste heet "openbare sleutel", gewoon omdat deze voor iedereen toegankelijk is. De tweede, de decoderingssleutel of de "private key", bezit alleen de ontvanger. Alleen deze laatste kan dus de boodschap ontsleutelen.

Symmetrische en asymmetrische encryptiealgoritmes

Encryptiealgoritmes gebruikten aanvankelijk een 56-bits encryptiesleutel om de gegevens te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Data Encryption Standard (DES)-methode. Deze sleutels zijn tegenwoordig niet meer complex genoeg om bestand te zijn tegen de steeds verder geperfectioneerde methoden van hackers.

Hier is een tabel met de meest gebruikelijke encryptiemethoden.

Symmetrische encryptiemethoden

Algoritmes

Beschrijving

3DES of Triple DES

Het Triple DES-algoritme gebruikt drie sleutels van 56 bits.

Deze opeenvolgende bewerkingen vertragen het versleutelingsproces. Bovendien maakt het gebruik van langere blokken door nieuwere algoritmes Triple DES steeds meer overbodig.
 

Advanced Encryption Standard (AES oftewel geavanceerde encryptienorm)

Met dit algoritme worden gegevens gecodeerd in blokken van 128 bits met behulp van sleutels van verschillende lengte (128, 192 of 256 bits).
Elk blok ondergaat permutaties op een vooraf gedefinieerde en omkeerbare wijze. Het aantal permutaties (ook wel “ronde” genoemd) wordt bepaald door de grootte van de gebruikte sleutel:

  • 128 bits = 10 rondes;
  • 192 bits = 12 rondes;
  • 256 bits = 14 rondes.

Het is een symmetrisch algoritme dat veel wordt gebruikt door financiële instellingen en overheidsinstellingen.

Twofish

Twofish versleutelt ook gegevens in blokken van 128 bits met sleutels van 128 bits tot 256 bits. Het verwerkt echter blokken in 16 rondes. Het maakt niet uit hoeveel gegevens er zijn.

Perfect Forward Secrecy (PFS oftewel persistente vertrouwelijkheid)

PFS maakt gebruik van tijdelijke privésleutels die specifiek zijn voor elke sessie. Elke nieuwe sessie genereert een nieuwe key. Dit garandeert de vertrouwelijkheid van andere sessies indien de beveiliging gekraakt wordt.

De PFS-functie is opgenomen in het Diffie-Hellman-algoritme.

Dit systeem wordt vooral gebruikt door Google, WhatsApp en Facebook Messenger.

Veelgebruikte symmetrische encryptiealgoritmes

Asymmetrische encryptiemethoden

Algoritmes

Beschrijving

RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Het RSA-encryptiealgoritme is gebaseerd op het ontbinden in factoren met zeer grote priemgetallen. Aangezien de technologie zich steeds verder ontwikkelt, worden sleutels onder 2048 bits niet langer als betrouwbaar beschouwd. Het is op dit moment aan te raden om sleutels ter grootte van 4096 bits te hebben.

Dit kenmerk maakt de tijd voor het versleutelen van grote bestanden echter aanmerkelijk langer.
 

Public Key Infrastructure (PKI of infrastructuur met publieke sleutel)

Dit is een architectuur met verschillende servers, waarmee certificaten worden geleverd en waarmee hun levenscyclus wordt gemanaged. Een certificaat is een ondertekende en vertrouwde "identiteitskaart" die encryptiesleutels levert. Een van de bekendste gevallen is het aanmaken van een HTTPS-tunnel.
 

ECC (Elliptic Curve Cryptography of cryptografie op elliptische curves)

De ECC-encryptiemethode is gebaseerd op ingewikkeldere objecten dan hele getallen, namelijk punten op elliptische curves.
Een elliptische curve is de grafische weergave van een wiskundige vergelijking. Deze curve bezit namelijk de volgende eigenschap: als een rechte lijn deze curve op twee punten snijdt, dan snijdt de lijn deze absoluut zeker ook op een derde punt.

Omdat de sleutels over het algemeen kleiner zijn, wordt het encryptieproces sneller.

Veelgebruikte asymmetrische encryptiealgoritmes

Verschil tussen encryptie onderweg en end-to-end-versleuteling

Encryptie onderweg garandeert dat gegevens tijdens de communicatie beschermd zijn, dat wil zeggen tijdens de overdracht van gegevens tussen de afzender en de server. De gegevens worden dus niet tot aan de ontvanger versleuteld. De server ontsleutelt de gegevens alvorens ze opnieuw te versleutelen en naar de ontvanger te verzenden. Er is dus een moment waarop de informatie kwetsbaar is, omdat deze dan ontsleuteld is en dus door een derde kan worden gebruikt.

Met end-to-end-encryptie blijven de gegevens tussen afzender en ontvanger versleuteld. Alleen zij beschikken over de sleutels om de gegevens te decoderen. Op geen enkel moment hebben de tussenliggende servers toegang tot een onversleuteld bericht. Zo zijn de gegevens gedurende de hele verzending gegarandeerd volledig beschermd. Deze encryptiemethode wordt bijvoorbeeld gebruikt door de app Telegram.

Wat is homomorfe encryptie?

Deze methode wordt toegepast op asymmetrische encryptiesystemen. Een derde met de openbare sleutel kan willekeurige berekeningen uitvoeren op berichten die door de eigenaar van de gegevens zijn versleuteld. De derde heeft dus geen toegang tot de onversleutelde berichten en verstrekt de eigenaar het resultaat van zijn berekeningen als nieuwe versleutelde berichten. Vervolgens kan de eigenaar het resultaat van de berekeningen ontsleutelen met zijn persoonlijke sleutel en het bericht in klare tekst verkrijgen.

Deze methode kan worden gebruikt om het opslaan en verwerken van gevoelige gegevens in de cloud veilig uit te besteden. Hierdoor kunnen complexe, tijdrovende en resource-intensieve processen worden uitbesteed aan datacenters van derden.

Vijf redenen waarom data-encryptie tegenwoordig onmisbaar is

Vertrouwelijkheid

Door de gegevens te versleutelen is de vertrouwelijkheid van uitgewisselde gegevens gewaarborgd. Alleen de eigenaar en/of de ontvanger van de gegevens kan deze lezen. Als kwaadwillenden de berichten onderscheppen, kunnen de gevoelige gegevens niet worden gelezen.

Veiligheid

Met encryptie kunnen gegevens tegen inbreuk worden beschermd. Als een computer van een bedrijf ontvreemd wordt, blijven de versleutelde gegevens, die op de computer zijn opgeslagen, onbruikbaar. De gevoelige gegevens van de onderneming kunnen derhalve niet worden gepubliceerd.

Icons/concept/Padlock/Padlock Transit Created with Sketch.

Gegevensintegriteit

Berichten die via internet worden verzonden, kunnen worden onderschept en gewijzigd zonder dat de afzender en de ontvanger hiervan op de hoogte zijn. Encryptie is een hulpmiddel om de integriteit van gegevens te garanderen, zodat informatie tijdens de overdracht niet kan worden gewijzigd.
TLS 1.3 garandeert de integriteit van het dataverkeer, wat niet het geval is voor alle algoritmes. Als geen integriteitscontrole plaatsvindt, kan bijvoorbeeld een man-in-the-middle-aanval voor het inbedden van een tussenliggende schakel in een versleutelde communicatie zorgen, waardoor de uitwisseling direct wordt gecompromitteerd.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Authenticatie

Encryptie maakt deel uit van bepaalde toegangscontroles tot systemen. Om een verzoek tot inloggen te authenticeren moet men zeker weten dat het verzoek legitiem is.

Icons/concept/Book/Book Open Created with Sketch.

Juridische redenen

Vandaag de dag bestaan er diverse regelgevingen om kwaadaardig gedrag en het risico op verlies of openbaarmaking van gevoelige gegevens het hoofd te bieden. Sommige spelers, zowel bedrijven als overheidsorganen, schrijven voor dat bedrijven gegevens vóór opslag moeten versleutelen. Voorbeelden hiervan zijn de HIPAA-standaard (Health Insurance Portability and Accountability Act) voor het verzenden van elektronische ziektekostenformulieren, de PCI DSS-standaard voor het beveiligen van bankgegevens en de AVG (GDPR) voor het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Unie.