OVHcloud - Webhosting, Cloud, VPS en Dedicated servers

Een bewustwordingsbeleid over beveiliging ontwikkelen binnen uw onderneming, zodat uw persoonsgegevens en die van uw klanten goed beschermd blijven.

β€œIn onze interne tools zijn geen klantgegevens toegestaan. Dit maakt deel uit van de privacy awareness culture van OVHcloud. Iedereen, op elk niveau, weet dat klantgegevens vertrouwelijk zijn.”


Julien Levrard, CISO, OVHcloud

Gegevenssoevereiniteit is een van de fundamentele waarden van OVHcloud. In de loop der jaren is er binnen het bedrijf een cultuur gevormd die hiervoor zorgdraagt. Deze maakt mensen bewust van het belang van het beveiligen van persoonsgegevens en klantgegevens.


Wilt u meer weten? Download het volledige interview β†’

We vroegen onze beveiligingsexperts om praktische tips over gegevensbescherming en de privacy awareness culture bij OVHcloud. Tijdens dit gesprek zetten ze met name de verschillende maatregelen uiteen die zijn genomen om dit bewustmakingsbeleid inzake gegevensbescherming bij OVHcloud in te voeren en toe te passen:

  • de rol en het belang van DPO's en de CISO;
  • bewustmaking van teams en management;
  • de totstandbrenging van een wereldwijde bedrijfscultuur;
  • concrete acties om een hoog veiligheidsniveau te handhaven.

Voorvertoning van de analyse

Privacy Awareness

Privacy Awareness Culture of het bewustmakingsbeleid inzake gegevensbescherming

De steeds sneller wordende digitale transformatie leidt tot grote veranderingen bij gegevensbeheer. Het voortdurend beschermen van deze informatie is een belangrijk aandachtspunt voor zowel bedrijven als overheden. Bij OVHcloud doen we al het mogelijke om onze klanten en partners veilige en betrouwbare oplossingen te leveren. Bovendien houden we continu een optimaal beveiligingsniveau in stand om deze gegevens en die van onze werknemers te bewaren en op te slaan.

(1) In geval van aanvaarding zullen de via dit formulier verzonden gegevens worden verzameld door OVH SAS, handelend als verwerkingverantwoordelijke. Zij mogen alleen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de OVH-groep en aan onderaannemers die namens, voor en volgens instructies van OVH handelen voor de hieronder beschreven doeleinden. In dit geval zorgt OVH SAS voor een adequaat beschermingsmechanisme. De overdracht van gegevens naar entiteiten van de OVH-groep die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, is dus onderworpen aan de bindende bedrijfsvoorschriften van OVH. De gegevens worden met uw toestemming voor een periode van 36 maanden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen met betrekking tot de infrastructuur, producten en diensten van de OVH Groep.

U heeft op legitieme gronden recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en oppositie inzake de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn. U kunt ook te allen tijde gebruik maken van uw recht om uw toestemming in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een aanvraag indienen via ons speciale formulier, of indien nodig rechtstreeks bij de betrokken partner. Als u contact met ons heeft opgenomen en van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming en privacy niet gerespecteerd zijn, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Lees meer over de bescherming van persoonsgegevens bij OVHcloud.