User and Role Management

RBAC User Management

Zarządzanie dostępami i prawami ułatwiające zarządzanie infrastrukturą

Operacje na zasobach w chmurze są uruchamiane zazwyczaj z wielu źródeł. Niezależnie od tego, czy zadania uruchamiane są ręcznie przez pracowników czy przez narzędzia do automatyzacji w Twojej aplikacji, należy precyzyjnie określić role i zdefiniować zakres uprawnień związanych z każdym dostępem, aby zapewnić bezpieczeństwo całej infrastrukturze. Po utworzeniu użytkowników OpenStack będziesz mógł zarządzać ich rolami (RBAC), określając zakres działań, jakie mogą prowadzić na infrastrukturze Public Cloud.

Włączanie i wyłączanie dostępów

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest możliwość łatwej dezaktywacji dostępu. Tworząc dostęp dla każdego zastosowania, masz możliwość jego wyłączenia w każdym momencie.

Definiowanie dostępów za pomocą ról

Każdy dostęp do API OpenStack jest definiowany przez parę użytkownik/hasło z jedną lub kilkoma przypisanymi do niego rolami. Role określają zakres operacji możliwych do wykonania na zasobach chmurowych zarządzanych przez OpenStack. Przykładowe role to: Administrator, Network Operator, Infrastructure Supervisor, ObjectStore Operator.

Wdrożenie

1

Utwórz użytkownika

Możesz utworzyć jednego użytkownika dla każdego sposobu zarządzania infrastrukturą.

2

Przypisz rolę użytkownikowi

Do każdej roli przypisanych jest kilka uprawnień/operacji.

3

Dostosuj potrzeb

Role mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie.

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Funkcje

Nieograniczona ilość użytkowników

Twórz użytkowników bez ograniczeń, zgodnie z Twoimi potrzebami biznesowymi. Nie ma limitu użytkowników OpenStack.

Łącz role

Każdy dostęp może łączyć kilka ról. Na przykład, użytkownik, który musi utworzyć i przetestować prywatne obrazy, może pełnić rolę Image Operator i Compute Operator.

Generowanie plików dostępu

Z interfejsu klienta, wygeneruj plik konfiguracyjny dla narzędzi, takich jak CLI OpenStack lub Rclone.
Price

Płatności za Users and Roles Management

Tworzenie użytkowników jest nieograniczone i bezpłatne.